velikost textu

Classificatie van adjectieven in het Nederlands

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Classificatie van adjectieven in het Nederlands
Název v češtině:
Klasifikace adjektiv v nizozemštině
Název v angličtině:
Classification of adjectives in Dutch
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Martina Vokáčová
Vedoucí:
prof. Jan Pekelder, Dr.
Oponent:
Mgr. Marcel Ištván, Ph.D.
Konzultant:
Mgr. Eva Lehečková, Ph.D.
Id práce:
168108
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav germánských studií (21-UGS)
Program studia:
Filologie (N7310)
Obor studia:
Český jazyk - specializační studium (CJS NZL)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
10. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Nizozemština
Klíčová slova:
adjektiva|nizozemština|skalárnost|škála vlastnosti|klasifikace|stupňovatelnost
Klíčová slova v angličtině:
adjectives|Dutch|scalarity|property scale|classification|gradability
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce se zabývá sémantikou adjektiv v nizozemštině, jejich kategorizací a vnitřní klasifikací. V první části sleduje a analyzuje kritéria, která hlavní gramatiky nizozemštiny používají k vymezení adjektiv jako samostatného slovního druhu a na základě kterých vyčleňují adjektivní subkategorie. Zvláštní pozornost je přitom věnována roli, jakou při vymezování a třídění adjektiv hraje koncept stupňovatelnosti. Tyto definice a klasifikace následně konfrontuje se skalárním přístupem, podle kterého adjektiva označují škálu vlastnosti a dají se třídit právě podle typu škály, kterou vyjadřují. Praktická část je tvořena korpusovou sondou, jejímž cílem je prozkoumat platnost předpokladů o stupňovatelnosti adjektiv formulovaných v teoretické části. Na základě vzorku 100 adjektivních lemmat s nejnižší hodnotou koeficientu pravděpodobnosti stupňování, získaného z nizozemskojazyčných korpusů CGN a SoNaR, je sledována sada morfologických, syntaktických, sémantických a diskurzivních proměnných, které mohou užití komparativu nebo superlativu licencovat, a to i u adjektiv, která jsou běžně považovaná za nestupňovatelná. Výsledky analýzy ukazují, že stupňování je adekvátnější pojímat jako statistickou tendenci než jako kritérium, na jehož základě lze rozlišovat diskrétní adjektivní třídy.
Abstract v angličtině:
Abstract This diploma thesis deals with the semantics of Dutch adjectives, their categorization and internal classification. The first section observes and analyses the criteria for delimiting adjectives as an independent word class and establishing adjectival subcategories, as dictated by the most influential Dutch grammar publications. One key area of focus is the concept of gradability and its role in delimiting and classifying adjectives. These definitions and classifications are confronted using the scalar approach, according to which adjectives represent a scale of properties and may be sorted depending on which type of scale they express. The practical section comprises a corpus study whose aim is to examine the validity of the assumptions formulated in the theoretical introduction regarding the gradability of adjectives. Using a sample of 100 adjectival lemmas with the lowest coefficient value for the likelihood of gradability, acquired from the Dutch language corpora CGN and SoNaR, the study follows a set of morphological, syntactic, semantic and discourse variables which may warrant the use of the comparative or superlative even with adjectives which are generally considered to be ungradable. The results of the analysis suggest that it is more appropriate to regard gradability as a statistical tendency rather than a criterion based on which discrete classes of adjectives may be discriminated.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Martina Vokáčová 1.19 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Martina Vokáčová 44 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Martina Vokáčová 41 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. Jan Pekelder, Dr. 944 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Marcel Ištván, Ph.D. 188 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. Jan Pekelder, Dr. 154 kB