velikost textu

Eucharistie pohledem Josepha Ratzingera

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Eucharistie pohledem Josepha Ratzingera
Název v angličtině:
The eucharist from Benedikt XVI. – Joseph Ratzinger's point of view
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Nela Nevělíková
Vedoucí:
Tomáš B. Mohelník, Th.D.
Oponent:
ThLic. David Bouma, Th.D.
Id práce:
168106
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Katedra systematické teologie a filosofie (26-KST)
Program studia:
Teologie (B6141)
Obor studia:
Teologické nauky (NBT)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
13. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Eucharistie Joseph Ratzinger Joseph Ratzinger Církev Svátosti
Klíčová slova v angličtině:
Eucharist Joseph Ratzinger Joseph Ratzinger Church Sacraments
Abstrakt:
Anotace Tato bakalářská práce se zabývá pojetím svátosti eucharistie ve vybraných spisech Josepha Ratzingera, které se věnují přímo eucharistii, nebo v nich tato svátost hraje významnou roli. Cílem této práce je popsat a zhodnotit, jak Ratzinger přistupuje k eucharistii, její podstatě, historii i způsobu slavení. Nejprve je v této práci analyzováno užití biblických pramenů a citací starověkých, středověkých a moderních autorů. V další části je věnována pozornost tomu, jak Ratzinger užívá pojmů označujících eucharistii, zejména těchto: oběť, komunio, večeře Páně. Poslední kapitola se zabývá podobou liturgického slavení eucharistie a souvislostem mezi vnější a vnitřní stránkou, mezi podobou a obsahem. Ratzinger pohlíží na eucharistii především jako na oběť a akcentuje její christologicko-soteriologický rozměr. Je pro něj rovněž velmi důležité, aby v chápání eucharistie byla zachována trojjedinost událostí – poslední večeře, ukřižování a zmrtvýchvstání – jež k ustanovení eucharistie vedly a které jedině společně dávají této svátosti smysl.
Abstract v angličtině:
Abstract This bachelor thesis deals with the concept of the Eucharist sacrament in selected writings of Joseph Ratzinger, which deal directly with the Eucharist, or in which the sacrament plays an important role. The aim of this work is to describe and evaluate how Ratzinger approaches the Eucharist, its essence, history and way of celebration. First, the use of biblical sources and citations of ancient, medieval and modern authors is analyzed in this work. In the next section, attention is paid to how Ratzinger uses the terms of the Eucharist, especially the following: sacrifice, communion, Lord's Supper. The last chapter deals with the form of the liturgical celebration of the Eucharist and the connection between its external and internal aspects, between form and content. Ratzinger views the Eucharist primarily as a sacrifice and accentuates its Christological-soteriological dimension. It is also very important for him to keep the triunity of events - the Last Supper, the Crucifixion and the Resurrection - which led to the establishment of the Eucharist and which only together make sense to this sacrament, in the understanding of the Eucharist.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Nela Nevělíková 554 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Nela Nevělíková 119 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Nela Nevělíková 117 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Tomáš B. Mohelník, Th.D. 173 kB
Stáhnout Posudek oponenta ThLic. David Bouma, Th.D. 257 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. ThLic. Mgr. Karel Sládek, Th.D. 153 kB