velikost textu

Česká vánoční duchovní hudba jako fenomén a její místo v liturgii i ve společnosti. Pohled na její pozitivní vliv, na evangelizaci, pastoraci, ekumenismus.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Česká vánoční duchovní hudba jako fenomén a její místo v liturgii i ve společnosti. Pohled na její pozitivní vliv, na evangelizaci, pastoraci, ekumenismus.
Název v angličtině:
Orgins and History of the Czech Chrismas Music
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Anna Holubová
Vedoucí:
PhDr. Radek Tichý, Ph.D. S.L.L.
Oponent:
Mgr. Martin Pšenička
Id práce:
168103
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Katedra pastorálních oborů a právních věd (26-KPAO)
Program studia:
Teologie (N6141)
Obor studia:
Teologické nauky (NMT)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
3. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Vánoce, vánoční hudba, koledy, pastorely, mše, kancionály, oslava, skladby, liturgie, narození Ježíše Krista
Klíčová slova v angličtině:
Christmas, Christmas music, Christmas carols, pastorels, Christmas mass, hymn books, celebretion, songs, liturgy, birth of Jesus Christ
Abstrakt:
Bibliografická citace Česká vánoční hudba jako fenomén a její místo v liturgii i ve společnosti [rukopis]: Pohled na její pozitivní vliv na evangelizaci, pastoraci, ekumenismus.: Diplomová práce / Bc. Anna Holubová; vedoucí práce: PhDr. Radek Tichý, Ph.D. et S.L.D. -- Praha, 2018. -- 80 s. Anotace Práce se zabývá českou vánoční duchovní hudbou, chce poukázat a vyzvednout její krásu, oblíbenost a popularitu napříč společností a to jak v kruzích církevních, tak v širší veřejnosti. Použitou metodou je rešerš, zjišťování dostupné literatury a podkladů k tomuto tématu, což je pak patrné v dělení jednotlivých kapitol. Úvod bude patřit hudbě jako takové a dějinám hudby. V další části se budeme věnovat vánoční duchovní hudbě, přiblížíme si její vznik, historii, křesťanské souvislosti, známé koledy a písně a jejich texty s duchovním zaměřením, některé vybrané autory a jejich díla a to jak z minulosti, tak ze současnosti. Zavítáme také do našeho okolí, abychom se dozvěděli více o vánoční hudbě našich sousedů, či některých evropských států. Další část hlavní kapitoly poukáže na pozitivní vliv vánoční hudby na evangelizaci pastoraci a také na ekumenismus – na postoj k vánoční hudbě v některých církvích u nás a na její místo v širší veřejnosti. Závěr by měl odpovědět na otázku proč je vánoční hudba a zejména česká vánoční hudba tolik oblíbená a populární jak mezi umělci, tak v křesťanských církvích a veřejnosti, s přesahem do zahraničí a proč se jeví téměř jako fenomén. Klíčová slova Vánoce, vánoční hudba, koledy, pastorely, mše, oslava, skladby, liturgie, narození Ježíše Krista, dárky 1
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis deals with the Czech Christmas spiritual music, wants to point out and pick up her beauty, popularity and popularity across the public and in the circles of the Church and in the wider public. The method is the research the available literature and handouts for this topic, which is evident in the Division of the individual chapters. The introduction will include music and history of music. In the next part we will spend Christmas spiritual music, we close its emergence, history, Christian context, familiar carols and songs and their lyrics with a spiritual focus, some of the selected authors and their works both from the past and from the present. We also in our surroundings, to learn more about the Christmas music of our neighbors, or some European countries. In the next part of the main chapters refer to the positive influence of the Christmas music on the evangelization of pastoration and also on Ecumenism – attitude to Christmas music in some churches, and on its place in the broader public. The conclusion should answer the question of why is Christmas music and in particular the Czech Christmas music so much popular and popular among both artists and in the Christian churches and the public, with an interference fit and why it appears almost as a phenomenon. Keywords Christmas, Christmas music, Christmas carols, pastorels, Christmas mass, celebretion, songs, liturgy, birth of Jesus Christ, gifts Počet znaků (včetně mezer): 136331
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Anna Holubová 1 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Anna Holubová 237 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Anna Holubová 222 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Radek Tichý, Ph.D. S.L.L. 418 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Martin Pšenička 343 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. Dr. Ludvík Dřímal, Th.D. 152 kB