velikost textu

Anglosaská kultura a česká společnost v letech 1918-1938

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Anglosaská kultura a česká společnost v letech 1918-1938
Název v angličtině:
Anglo-American culture and Czech society 1918-1938
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Jaromír Dvořák
Vedoucí:
prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc.
Oponent:
prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc.
Id práce:
168083
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českých dějin (21-UCD)
Program studia:
Historické vědy (N7105)
Obor studia:
Historie - české dějiny v evropském kontextu (HCD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
11. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Spojené státy americké; Velká Británie; Československo 1918-1938; kultura; vztahy; literatura; školství; Masaryk; Čapek
Klíčová slova v angličtině:
United States of America; Great Britain; Czechoslovakia 1918-1938; culture; relations; literature; educational system; Masaryk; Čapek
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce se zabývá vlivem anglosaské kultury na českou společnost v letech 1918-1938. Hlavní pozornost je věnována českému intelektuálnímu prostředí, které angloamerickou kulturu recipovalo a její kulturní výdobytky šířilo mezi českou společnost. Práce ukazuje význam T. G. Masaryka při zavádění anglické filozofie do českého akademického prostředí i jeho podporu anglosaské kultury v době vzniku Československa. Na osobnosti K. Čapka je demonstrován příklon mladší generace českých autorů k americkému pragmatismu i následný vývoj jeho vztahu k americké kultuře. Pozornost je věnována také Čapkovu úspěšnému cestopisu Anglické listy. Kromě významných osobností je v práci zohledněna úloha anglického semináře na pražské filozofické fakultě, který vedl zakladatel české anglistiky Vilém Mathesius. Práce se zaobírá Mathesiovým jazykovědným dílem, které mělo přesah do kulturních studií. Poslední část práce je věnována zavádění anglického jazyka na střední školy a obsahu anglických učebnic a osnov, zejména hodinové dotaci.
Abstract v angličtině:
Abstract The Diploma Thesis deals with an influence of Anglo-American culture upon Czech society in 1918- 1938. The main focus is dedicated to the Czech intellectual environment, which has accepted Anglo- American culture and spread it among general public. An importance of T. G. Masaryk to introduction of English philosophy at the Czech philosophical faculty is shown here as well as his support of Anglo- American culture in the time of establishing the Czechoslovakia. Famous Czech author K. Čapek is presented as an admirer of American pragmatism and his further relationship towards American culture is also shown here. A part of thesis deals with Čapek’s well known travelogue called Anglické listy. Except of famous personalities, the importance of English department at Prague faculty of arts is also taken into account. The department was lead by the founder of Czech English studies Vilém Mathesius, whose linguistic and cultural studies are also presented here. The last part of thesis is dedicated to introduction of compulsory English language classes into secondary schools and to analysis of curriculum and text books.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jaromír Dvořák 1.91 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jaromír Dvořák 215 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jaromír Dvořák 214 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc. 135 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc. 278 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 153 kB