velikost textu

Epigenetic Alternations in Head and Neck Squamous Cell Carcinoma: Potential Biomarkers

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Epigenetic Alternations in Head and Neck Squamous Cell Carcinoma: Potential Biomarkers
Název v češtině:
Epigenetické alterace u dlaždicobuněčných nádorů hlavy a krku: potenciální biomarkery
Typ:
Disertační práce
Autor:
Ing. Helena Kovaříková, Ph.D.
Školitel:
prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr. h. c.
Oponenti:
RNDr. David Friedecký, Ph.D.
doc. RNDr. Martin Pešta, Ph.D.
Konzultant:
Mgr. Marcela Chmelařová, Ph.D.
Id práce:
168020
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav klinické biochemie a diagnostiky (15-620)
Program studia:
Klinická biochemie (P5151)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
17. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Abstrakt:
1 Summary CZE Dlaždicobuněčné nádory hlavy a krku jsou skupinou heterogenních tumorů vznikajících v epiteliálních buňkách aerodigestivního traktu a jsou charakteristické složitou diagnostikou, léčbou a prognózou onemocnění. Konzumace alkoholu, kouření a infekce vysoce rizikovými lidskými papillomaviry jsou velmi dobře popsané rizikové faktory výskytu nádorů hlavy a krku. Sinonasální karcinomy jsou skupinou nádorů vznikajících v dutině nosní a vedlejších dutinách nosních. Karcinomy orofaryngu jsou nádory vznikající v oblasti krku za ústní dutinou. mikroRNA (miRNA) jsou krátké (~23 nukleotidů) nekódující molekuly RNA účastnící se regulace genové exprese. Primární rolí mikroRNA molekul je negativní regulace translace jako součást komplexu RISC (komplex umlčující geny indukovaný RNA) pomocí represe translace a mRNA degradace. miRNA se účastní regulace procesů u mnoha onemocnění, jako jsou neurodegenerativní choroby, metabolické poruchy a malignity. Kromě toho jsou miRNA rozeznávány jako klíčové molekuly účastnící se kancerogeneze a progrese u různých typů nádorových onemocnění. Ve své výzkumné práci v rámci doktorského studia jsem se zaměřila na výzkum relativní exprese několika dříve vytipovaných mikroRNA s využitím real-time PCR. A dále jsme zkoumali korelaci jejich expresních profilů se zaznamenanými klinickopatologickými daty pacientů se sinonasálním dlaždicobuněčným karcinomem a orofaryngeálním dlaždicobuněčným karcinomem. Zkoumané mikroRNA byly vybrány na základě literární rešerše zaměřené na ostatní typy dlaždicobuněčných karcinomů hlavy a krku (v případě studie u sinonasálních karcinomů) a na základě výsledků dvou vysoce-výkonných metod (miRNA microarray a sekvenování nové generace malých RNA) ve fázi I studie zaměřené na karcinom orofaryngu. Na základě výsledků exprese miRNA a následné statistické analýzy, jsem došla k závěru, že miR-9 (mimo dalších miRNA) by mohla být dobrým potenciálním biomarkerem sinonasálního dlaždicobuněčného karcinomu a miR-150-5p, mimo dalších miRNA, by mohly být dobrým potenciálním biomarkerem orofaryngeálního dlaždicobuněčného karcinomu. 4
Abstract v angličtině:
1 Summary ENG Head and neck squamous cell carcinomas are a group of heterogenic tumors arising from epithelial tissue of aerodigestive tract characterized by difficult diagnosis, treatment and prognosis. Alcohol consumption, smoking and high-risk human papillomavirus infection are very well described risk factors of head and neck cancer development. Sinonasal carcinomas are group of malignancies developing in nasal and paranasal sinuses. Oropharyngeal carcinomas are malignancies developing in the throat area downstream to oral cavity. microRNAs (miRNAs) are short (~23 nucleotides) non-coding RNA molecules participating in regulation of gene expression. Primary function of miRNAs is negative translation regulation as part of RISC (RNA-induced silencing complex) by translational repression and mRNA degradation. miRNAs are involved in various disease pathologies such as neurodegenerative diseases, metabolic disorders and cancer. Moreover, microRNAs have been recognized as key molecules in cancer development and progression in various types of tumors. My doctoral study research activities were focused on investigation of relative expression of several preselected miRNAs (using real-time PCR) and the relationship between their expression and clinicopathological characteristics of the squamous cell carcinoma and oropharyngeal carcinoma patients. miRNAs of interest for this study were selected based on literary review focused on other types of squamous cell head and neck cancer (sinonasal cancer study) and two high-throughput miRNA expression methods (miRNA microarray and small RNA Next-generation sequencing) in the phase I of the oropharyngeal cancer study. Based on miRNA expression results and statistical analysis, I have concluded that (among others) miR-9 might be the best potential biomarkers for sinonasal squamous cell carcinoma and miR-150-5p (among others) may be the best potential biomarker for oropharyngeal squamous cell carcinoma. 5
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Ing. Helena Kovaříková, Ph.D. 6.28 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Ing. Helena Kovaříková, Ph.D. 191 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Ing. Helena Kovaříková, Ph.D. 190 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Ing. Helena Kovaříková, Ph.D. 1.02 MB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. David Friedecký, Ph.D. 187 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Martin Pešta, Ph.D. 1.73 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 124 kB