velikost textu

Sexuální trestné činy - srovnání české a polské právní úpravy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Sexuální trestné činy - srovnání české a polské právní úpravy
Název v angličtině:
Sexual crimes - comparison of Czech and Polish legislation
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Adela Stec
Vedoucí:
prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
Oponent:
JUDr. Rudolf Vokoun, CSc.
Id práce:
167936
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
9. 10. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
sexuální trestné činy, srovnání české a polské právní úpravy, kastrace, přísnost trestů, případové studie
Klíčová slova v angličtině:
sexual crimes, comparison of Czech and Polish legislation, castration, severity of penalties, case study
Abstrakt:
V této rigorózní práci srovnávám právní úpravu sexuálních trestných činů v českém a polském právu. Zabývám se pojmem sexuálních trestných činů v České Republice a pojmem trestných činů proti sexuální svobodě a mravnosti v Polské Republice, v obecné rovině. Rozebírám související aspekty českého a polského trestního práva a uvádím jejich zevrubné srovnání. Postupně se věnuji vybraným sexuálním trestným činům v obou státech, a to znásilnění, sexuální vraždě, prostituci dospělých osob, obchodování s lidmi, pornografii, sexuálnímu zneužití dítěte, incestu, dětské prostituci a souvisejícím trestným činům. Srovnávám právní úpravu, uvádím případové studie na základě soudních rozhodnutí a vlastní praxe a konečně také relevantní statistiky obou zemí. Rigorózní práce zohledňuje také téma kastrace, zejména kastrace chirurgické, která je v České Republice legální, přestože ostatní země Evropské Unie ji již neprovádí. Práce na závěr obsahuje mé úvahy na téma vlivu přísnosti trestů na míru sexuální kriminality a možnosti resocializace sexuálních deviantů. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
I compare regulation of sexual crimes in the Czech and Polish law in this thesis. I deal with the term of sexual offenses in the Czech Republic and the concept of crimes against sexual freedom and morality in Poland, in general. I analyze related aspects of Czech and Polish criminal law and mention their thorough comparison. Gradually, I analyze selected sex offenses in both countries - rape, sexual murder, adult prostitution, human trafficking, pornography, child sexual abuse, incest, child prostitution and related crimes. Comparing regulation, I mention a case study based on court decisions and my own experience and finally the relevant statistics from the both countries. Thesis also reflects the theme of castration, surgical castration in particular, which is legal in the Czech Republic, although other countries of European Union do not perform it. Thesis in the conclusion includes my thoughts about the impact of the severity of penalties on sexual crime rate and the possibility of social rehabilitation of sexual deviants. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Adela Stec 1.23 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Adela Stec 84 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Adela Stec 83 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. 135 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Rudolf Vokoun, CSc. 134 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 166 kB