velikost textu

Nakládání s majetkem státu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Nakládání s majetkem státu
Název v angličtině:
Handling State Property
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Kateřina Bobíková
Vedoucí:
prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
Oponent:
JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D.
Id práce:
167933
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
6. 3. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
majetek státu, nakládání s majetkem státu, rekodifikace soukromého práva
Klíčová slova v angličtině:
state property, handling of state property, recodification of private law
Abstrakt:
Název rigorózní práce v českém jazyce, abstrakt, 3 klíčová slova Nakládání s majetkem státu Abstrakt Rigorózní práce se zabývá detailním pohledem na nakládání s majetkem České republiky, zejména nemovitým, v recentní právní úpravě. Vzhledem k rekodifikaci soukromého práva je zaměřena na pochopení nakládání s majetkem státu v protikladu s nakládáním s majetkem v soukromé sféře. Práce je snahou o pochopení určité specifičnosti dispozic se státním majetkem, kde je nutné vzít v potaz postavení státu a jeho jistých omezeních, které se v soukromé sféře nevyskytují. Součástí práce jsou i konkrétní situace, které nezřídka nastávají při nakládání s majetkem státu a které je nutné posuzovat velmi citlivě z důvodu povinnosti státu jednat transparentně a hospodárně s veřejnými prostředky. Podstatou práce je právní náhled na nakládání s majetkem České republiky, a to včetně zcela konkrétní specifikace způsobů nakládání s majetkem státu. Práce obsahuje právní úpravu de lege lata, a to i se zohledněním úskalí, která právní úprava přináší. Je tedy potřebné uvést, že je stále nutné zaměřit se na způsob řešení právě komplikovaných životních situací, které se vyskytují i při nakládání s majetkem státu. V konkrétních pasážích navrhuji možná řešení problému de lege ferenda. Řešením komplikovaných životních situací při nakládání s majetkem státu obecně by byla novelizace právní úpravy, avšak uvedené řešení by bylo velmi časově náročné. Stejně tak by novelizace nezhojila všechna úskalí, neboť není možné v zákoně předvídat veškeré možné situace, které život přináší. Nakládat s majetkem vyřazeným z potřebnosti pro stát po 1. 3. 2016 může nyní již pouze Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, což se mi nejeví jako vhodné s ohledem na personální a finanční situaci uvedeného úřadu. Podle mého názoru není také vhodné jedinému subjektu svěřit pravomoci nakládat s obrovským množstvím majetku, který je ve vlastnictví České republiky. Přínos mé práce spatřuji v poukázání na problematické skutečnosti nastalé při nakládání s majetkem státu po rekodifikaci soukromého práva. Tyto komplikované situace je nutno řešit alespoň podzákonnými předpisy, které by mohly problematiku nakládání s majetkem státu blíže rozvést a v hrubých rysech nastolit návod pro osoby řešící předmětnou problematiku. Klíčová slova: majetek státu, nakládání s majetkem státu, rekodifikace soukromého práva
Abstract v angličtině:
Název rigorózní práce v anglickém jazyce, abstract, 3 keywords Handling State Property Abstract The rigorous work deals with a detailed view of the handling of the property of the Czech Republic, especially real estate, in recent legislation. Due to the recodification of private law, it is aimed at understanding the treatment of state property as opposed to dealing with property in the private sphere. The work is an attempt to understand some specificity of dispositions with state property, where it is necessary to take into account the position of the state and its certain constraints that do not exist in the private sphere. Part of the work is also the specific situation, which often occurs when dealing with state property and which needs to be assessed very sensitively because of the duty of the state to act transparently and economically with public funds. The essence of the thesis is a legal overview of the handling of the property of the Czech Republic, including a very specific specification of the ways of dealing with state property. The work includes the de lege lata legislation, also taking into account the pitfalls that the legislation brings. It is therefore necessary to point out that it is still necessary to focus on how to deal with the very complicated life situations that occur even when dealing with state property. In specific passages, I propose a possible solution to the de lege ferenda problem. Solving complicated life situations when dealing with state property in general would be an amendment to the legal regulation, but the solution would be very time-consuming. Likewise, the amendment would not heal all the pitfalls, for it is impossible to predict in the law all possible situations that life brings. To dispose of the property that is excluded from the need for the state after March 1, 2016 can now only the Office for the Representation of the State in Property Matters which seems to me to be inappropriate having regard to the personnel and financial situation of the said Office. In my opinion, it is also inappropriate to confer on a single entity powers to handle a huge amount of property owned by the Czech Republic. I see the contribution of my work in pointing out the problematic facts that occurred when dealing with state property after the recodification of the common law. These complicated situations must be addressed by at least subordinate regulations, which could explain the problem of the handling of state property more closely and, in general, lay down instructions for the persons dealing with the subject matter. Keywords: handling of state property, state property, recodification of private law
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Kateřina Bobíková 1.17 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Kateřina Bobíková 176 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Kateřina Bobíková 159 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 134 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D. 391 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 165 kB