velikost textu

Předkupní právo

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Předkupní právo
Název v angličtině:
Pre-emptive Right
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Aneta Stehnová
Vedoucí:
JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Michael Zvára, LL.M., Ph.D.
Id práce:
167911
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
25. 2. 2020
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
předkupní právo, zákonné předkupní právo, smluvní předkupní právo
Klíčová slova v angličtině:
Pre-emptive Right, Statutory Pre-emptive Right, Contractual Pre-emptive Right
Abstrakt:
Abstrakt Práce se zabývá tématem předkupního práva se zaměřením na právní úpravu soukromoprávní. Právní úpravě předkupního práva je v posledních letech věnováno více pozornosti než kdy dříve. V jejím centru stojí zejména zákonné předkupní právo podílových spoluvlastníků ke spoluvlastnickému podílu, a to z důvodu častých a podstatných změn právní úpravy. Práce se zabývá tématem předkupního práva v celé jeho šíři a pojednává o obecné právní úpravě předkupního práva aplikovatelné na předkupní právo zákonné i smluvní. Cílem práce je uceleně zpracovat obsáhlé téma předkupního práva se zaměřením na právní úpravu de lege lata. Součástí textu je porovnání aktuální právní úpravy s právní úpravou obsaženou v předchozím občanském zákoníku. Práce rovněž stručně porovnává aktuální právní úpravu s úpravou německou a okrajově s úpravou obsaženou v obecném zákoníku občanském. Úvodní části práce obsahují základní charakteristiku institutu předkupního práva v teoretickoprávní rovině a stručný popis vývoje předkupního práva. Následují vybrané otázky platné právní úpravy předkupního práva aplikovatelné na všechny druhy předkupního práva. Nejrozsáhlejší část práce popisuje jednotlivé druhy předkupního práva, to je předkupní právo povahy obligační a věcné a předkupní právo zákonné a smluvní. Každý druh předkupního práva je podrobně charakterizován, případně jsou rozebrány jeho jednotlivé podskupiny. Významná část je věnována předkupnímu právu podílových spoluvlastníků ke spoluvlastnickému podílu. Podstatná část textu je rovněž věnována otázkám spojeným se vznikem a zánikem předkupního práva a zejména pak s jeho realizací. Dále práce analyzuje problematiku následků porušení předkupního práva a možností obrany. Závěrem se práce zabývá shrnutím důsledků nové právní úpravy předkupního práva a úvahami z hlediska de lege ferenda.
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis deals with the theme of Pre-emptive Right focuses on private law legislation. In the last years more than ever, there is more attention payed to Pre- emptive Right legislation. The main core of this is statutory Pre-emptive Right of co- owners to co-ownership share, bacause of frequent and substantial changes in legislation. The thesis deals with the theme of Pre-emptive Right in its entire scope and deals with the general Pre-emptive Right legislation applicable to statutory and contractual Pre-emptive Right. The purpose of the thesis is to process the comprehensive topic of Pre-emptive Right according to the positive law. Part of the text is a comparison of current legislation with legislation contained in the previous Civil Code. Thesis also compares current legislation with German legislation and marginally with legislation contained in the General Civil Code. Introductory parts of the thesis include a basic characteristics of the institute of Pre-emptive Right in the theoretical legal level and a brief description of the development of Pre-emptive Right. Then there are selected questions of current legislation applicable into all types of Pre-emptive Right. The most extensive part of the thesis describes individual types of Pre-emptive Right, it is Pre-emptive Right in personam and in rem and statutory and contractual Pre-emptive Right. Each type of Pre- emptive Right is characterized in detail, possibly described its individual subgroups. Significant part of the text also deals with questions connected with estabilishing and with termination of Pre-emptive Right and especially with its realization. Further on, the thesis analyzes consequences of infringments of Pre-emptive Rights and possibility of legal defense. Finally, the thesis deals with the summary of impact of current legislation of Pre-emptive Right and considerations from the point of de lege ferenda.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Aneta Stehnová 1.6 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Aneta Stehnová 61 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Aneta Stehnová 59 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D. 126 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Michael Zvára, LL.M., Ph.D. 135 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 362 kB