velikost textu

Průběh a dlouhodobé efekty animace jako metody práce s dospívajícími

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Průběh a dlouhodobé efekty animace jako metody práce s dospívajícími
Název v angličtině:
Progress and long time effects of the animation as a method of work with adolescents
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Kateřina Burianová
Vedoucí:
Mgr. Tomáš Kohoutek, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Barbara Valešová Malecová, Ph.D.
Id práce:
167907
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Program studia:
Speciální pedagogika (N7506)
Obor studia:
Speciální pedagogika (N SPPG)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
29. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Animace, adolescence, rizikové chování, potřeby, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, Salesiánské středisko
Klíčová slova v angličtině:
Animation, adolescence, risk behavior, needs, low-threshold facility for children and youth, Salesian center
Abstrakt:
ABSTRAKT Diplomová práce „Průběh a dlouhodobé efekty animace jako metody práce s dospívajícími“ se zabývá otázkami metod práce s ohroženou mládeží v terénu a v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež. Představuje reflexi rozvoje metodiky práce konkrétní organizace na sídlišti Vltava v Českých Budějovicích v perspektivě šesti let, kdy zde s přestávkou působila i autorka. Tato časová perspektiva umožňuje přispět k posouzení, zda a nakolik se zvolený přístup jeví jako efektivní. Především totiž umožňuje sledovat vývoj životních cest klientů během citlivého období od dospívání na práh dospělosti. Potenciál animace oproti jiným systémům provázení a prevence může spočívat v důrazu na aktivizaci, respektu k životním situacím a potřebám klientů, které jsou do značné míry vývojové, ale v konkrétních individuálních případech i v životě skupin odráží i sociální a psychologické deficity. Fenomenologicky a etnograficky zaměřený výzkum navazuje na předchozí autorskou kvalifikační práci a sleduje vývoj komunity klientů nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v souvislosti s podněty pracovníků i se spontánními životními událostmi. Je doplněn rovněž trojicí individuálních případových studií, které ilustrují úspěšné i méně úspěšné působení. V souvislosti se změnami přístupu, způsobenými vnějšími okolnostmi, umožňuje také reflektovat rozdílné možnosti terénní práce a práce v rámci klubu jako kontaktního centra.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Diploma thesis „The course and long-term effects of animation as a method of working with adolescents“ deals with the methods of working with endangered youth in the field and in the low-threshold facility for children and youth. It represents the reflection of the development of the methodology of the work of a particular organization in the Vltava housing estate in České Budějovice in the perspective of six years, when the author also worked here with a break. This time perspective makes it possible to help assess whether and to what extent the chosen approach appears to be effective. Above all, it allows to monitor the development of clients' life paths during a sensitive period from adolescence to adulthood. The potential of animation over other guiding and prevention systems can be to focus on activation, respect for life situations and the needs of clients, which are largely developmental, but also reflects social and psychological deficits in specific individual cases as well as in group life. Phenomenologically and ethnographically oriented research follows the previous author's qualification work and monitors the development of the contact center client community in the context of workers' suggestions and spontaneous life events. It is also complemented by a trio of individual case studies that illustrate both successful and less successful operations. In connection with the changes in attitude caused by external circumstances, it also allows to reflect the different possibilities of field work and work within the club as a contact center.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Kateřina Burianová 1.81 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Kateřina Burianová 103 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Kateřina Burianová 83 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Tomáš Kohoutek, Ph.D. 1.28 MB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Barbara Valešová Malecová, Ph.D. 681 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Jan Šiška, Ph.D. 152 kB