velikost textu

Bataillova l’expérience intérieure jako událost krajnosti lidské existence

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Bataillova l’expérience intérieure jako událost krajnosti lidské existence
Název v angličtině:
Bataille’s L’expérience intérieure as an Event of Extremity of Human Existence
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Adam Šimek
Vedoucí:
Mgr. Josef Fulka, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Jan Bierhanzl, Ph.D.
Id práce:
167876
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Pracoviště oboru Německá a francouzská filozofie (24-DFP)
Program studia:
Filozofie (N6101)
Obor studia:
Německá a francouzská filozofie (NFF)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
16. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Georges Bataille, svědectví, psaní, událost, Vnitřní zkušenost,Jacques Derrida, diference smyslu, antropologická diference
Klíčová slova v angličtině:
Georges Bataille, testimony, writting, event, Inner Experience, Jacques Derrida, différence du sens, difference anthropologic
Abstrakt:
Abstrakt Studie se věnuje problematice Bataillova nemožného svědectví o nemožném, jež představuje širší rámec zde představovaného projektu, jímž je pokus o založení filosofického čtení Bataillovy Vnitřní zkušenosti vypracováním klíčových momentů jeho antropologie. Bataillovo myšlení je zde představeno jako dynamika gesta svědectví, jenž dosvědčuje diferenci smyslu, která se vtěluje v pohybu psaní do Bataillových textů Atheologické sumy. Tyto texty nezřídka odolávají snaze o jejich přímou filosofickou interpretaci, a proto tato práce diskutuje podmínky možnosti filosofického přístupu k Bataillovi, přičemž stanovuje omezení nezbytná pro adekvátní filosofickou interpretaci Bataillova myšlení tím, že ponechává jeho problematičnost v platnosti. Poté přichází na řadu užší rámec této studie, jímž je pokus o zjednání si porozumění klíčovým pasážím Vnitřní zkušenosti prostřednictvím filosofické analýzy Bataillova pojetí člověka.
Abstract v angličtině:
Abstract The presented study takes up the problem of Bataille’s impossible testimony of the impossible. This endeavor represents a wider contextual framework for a project of this thesis which proposes a way of laying down the foundation for a philosophical reading of Bataille’s L’expérience intérieure by developing some key moments of his anthropology. Bataille’s thought is introduced as the dynamics of a gesture of testimony (or a witnessing) which testifies to the difference du sens as it is being incorporated in the movement of writing (écriture) into the texts of La Somme Athéologique. Since these texts oftentimes resist a direct philosophical treatment, this essay discusses the possibilities of a philosophical approach to Bataille. Such discussion results in setting up the necessary limitations of an adequate philosophical attitude towards Bataille’s thought while leaving its problematic quality in play. Then the narrower framework of this essay is put into work in an attempt to achieve an understanding of key parts of The Inner Experience through a philosophical analysis of Bataille’s concept of humanity.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Adam Šimek 1.39 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Adam Šimek 420 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Adam Šimek 426 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Josef Fulka, Ph.D. 281 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jan Bierhanzl, Ph.D. 90 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Mgr. Aleš Novák, Ph.D. 152 kB