velikost textu

Rozšíření, ekologie a ochrana kriticky ohroženého modráska hořcového (Phengaris alcon f. alcon) na území ČR

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Rozšíření, ekologie a ochrana kriticky ohroženého modráska hořcového (Phengaris alcon f. alcon) na území ČR
Název v angličtině:
Distribution, ecology and conservation of critically endangered Alcon Blue (Phengaris alcon f. alcon) in the Czech Republic
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Barbora Kupková
Vedoucí:
RNDr. Ondřej Sedláček, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Pavel Pech, Ph.D.
Id práce:
167864
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Učitelství biologie pro střední školy (UNB)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
1. 2. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
motýli; modrásek hořcový; ohrožený druh; myrmekofilie; monitoring; reintrodukce
Klíčová slova v angličtině:
butterflies; Alcon Blue; endangered species; myrmecophily; monitoring; reintroduction
Abstrakt:
Abstrakt Stav populací mnoha druhů hmyzu je v ČR naprosto kritický, jiné druhy už vyhynuly. Mezi druhy balancující na hranici přežití patří i myrmekofilní modrásek hořcový (Phengaris alcon), především jeho ekologická forma (P. alcon f. alcon) vázaná svým vývojem na hořec hořepník (Gentiana pneumonanthe). Obecným cílem mé práce bylo zhodnotit současné rozšíření modráska hořcového (P. alcon f. alcon) na našem území, odhadnout velikost zbylých populací a vytvořit praktický akční plán pro záchranu druhu na území ČR. Analýza nálezových databází ukázala, že druh u nás teoreticky přežívá na 11 lokalitách. Terénní průzkum v r. 2016 ovšem odhalil, že na dalších pěti lokalitách druh v nedávné minulosti vyhynul. Zbylých 6 lokalit je soustředěno do JZ Čech na celkem 20 ha. Na 2 lokalitách je populace navíc blízko vymření. Příčinou lokálních extinkcí bylo vymizení živné rostliny. Hlavním faktorem ovlivňujícím velikost populace modráska na posledních lokalitách se ukázala být početnost živné rostliny a vitalita jedinců hořce (počet lodyh, výška). Součástí mojí práce byl i pokus o repatriaci modráska na lokalitu se vzmáhající se populací živné rostliny. Samotnému přenosu předcházely pečlivé přípravy spočívající ve stanovení početnosti hořce na obou lokalitách, odhadu velikosti populace modráska v donorské populaci i ověření výskytu hostitelského mravence Myrmica scabrinodis na akceptorské lokalitě. Přenos imag a vajíček provedený v r. 2016 se ukázal jako úspěšný, na akceptorské lokalitě jsme potvrdili reprodukci modráska. Doufejme, že série rychle provedených, ale přitom uvážených kroků povede k záchraně jednoho z nejzajímavějších druhů naší entomofauny. Klíčová slova: modrásek hořcový pravý (Phengaris alcon f. alcon), hořec hořepník (Gentiana pneumonanthe), motýli, rozšíření, ochrana, reintrodukce
Abstract v angličtině:
Abstract The state of the populations of many insects is critical in the Czech Republic, other species have already extinct. Among the species balancing at the limit of survival is myrmecophilus Alcon Blue (Phengaris alcon), especially its ecological form (P. alcon f. alcon), which is associated with the Marsh Gentian (Gentiana pneumonanthe) during the early larval stages. The general aim of my work was to evaluate the current distribution of the Alcon Blue butterfly (P. alcon f. alcon) in the Czech Republic, to estimate the size of the remaining populations and to propose a practical action plan for conservation of the species in the Czech Republic. The analysis of the databases showed that the species survives theoretically in 11 localities. The field survey in 2016 revealed, however, that at five other sites a species in the recent past was extinct. The remaining 6 localities are concentrated in Southwestern Bohemia on a total area of only 20 hectares. Two population is however close to extinction. The cause of local extinction of Alcon Blues was the extinction of host plants. The main factors influencing the size of butterfly populations in the last localities were the abundace and vitality of host plants (number of fertile shoots, height). Part of my work was an attempt to reintroduce Alcon Blue to a locality hosting a vital population of host plant. Precise preparations were based on determining the number of Marsh Gentian at both sites, estimating the population size of the Alcon Blue in the donor population and verifying the occurrence of the host ant (Myrmica scabrinodis) on the acceptor site. The transfer of images and eggs carried out in 2016 was successful. We confirmed Alcon Blue reproduction on the acceptor site. Hopefully, a number of fast-paced but considered steps will lead to the conservation of one of the most interesting species of our entomofauna. Keywords: Alcon Blue (Phengaris alcon f. alcon), Marsh Gentian (Gentiana pneumonanthe), butterfly, distribution, conservation, reintroduction
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Barbora Kupková 8.32 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Barbora Kupková 402 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Barbora Kupková 395 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Ondřej Sedláček, Ph.D. 440 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Pavel Pech, Ph.D. 153 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Adam Petrusek, Ph.D. 153 kB