velikost textu

Chudoba a vyloučení na českých školách

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Chudoba a vyloučení na českých školách
Název v angličtině:
Poverty and exclusion in Czech schools
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Kateřina Šantorová
Vedoucí:
PhDr. Eva Křížová, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D.
Id práce:
167829
Fakulta:
Evangelická teologická fakulta (ETF)
Pracoviště:
Katedra teologické etiky (27-TE)
Program studia:
Teologie (N6141)
Obor studia:
Křesťanská krizová a pastorační práce - diakonika (KKPP)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
5. 2. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (C)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
chudoba, vyloučení, děti, škola
Klíčová slova v angličtině:
poverty, exclusion, children, school
Abstrakt:
Anotace Diplomová práce se zabývá problematikou chudoby a sociálního vyloučení v současné české společnosti se zvláštním zaměřením na problematiku dospívajících. V teoretické části je rozpracována otázka chudoby a vyloučení v tradiční a moderní společnosti. Jsou zde popsány způsoby zjišťování chudoby a sociální vyloučení, stejně jako opatření sociální politiky pro prevenci a řešení chudoby. Teoretická část končí pojednáním o důsledcích chudoby v dětství a dospívání pro vývoj člověka a snahou o aktivní opatření na školách proti znevýhodnění a vyloučení. Cílem výzkumné části je prostřednictvím kvantitativního výzkumu zjistit, jaký je rozsah chudoby a vyloučení na vybraných školách a jak chudoba a sociální vyloučení ovlivňují vzdělanostní plány a možnosti rozvoje dospívajících. Klíčová slova Chudoba, sociální znevýhodnění, sociální vyloučení, dětství, dospívání, žáci se sociálním znevýhodněním, vzdělávání, inkluze.
Abstract v angličtině:
Summary This diploma thesis focuses on poverty and social exclusion in Czech society with a special focus on teenagers. The theoretical part addresses poverty and social exclusion in both traditional and modern society. It includes methods of identyfying poverty and social exclusion socio-political measures for prevention and resolving of poverty. The theoretical part concludes with discussing the impact of poverty in childhood and adolescence for developing people and endeavors to actively avoid exclusion from schools. The aim of the field research is the collection of qualitative data to explore the extent of poverty in society and exclusion in selected schools, as well as how poverty impacts the educational plans and development possibilities of teenagers. Keywords: Poverty, social disadvantage, social exclusion, childhood, adolescence, pupils with social disadvantage, education, inclusion.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kateřina Šantorová 1.03 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kateřina Šantorová 263 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kateřina Šantorová 142 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Eva Křížová, Ph.D. 1.11 MB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D. 195 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Ing. Ondřej Fischer, M.A. 153 kB