text size

Properties of solar cells based on polymer-silicon junction

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Properties of solar cells based on polymer-silicon junction
Title (in czech):
Vlastnosti slunečních článků na bázi přechodu polymer-křemík
Type:
Bachelor's thesis
Author:
Bc. Dean Pavlovič
Supervisor:
doc. RNDr. Jiří Toušek, CSc.
Opponent:
doc. RNDr. Ivo Křivka, CSc.
Consultant:
doc. RNDr. Jana Toušková, CSc.
Thesis Id:
167811
Faculty:
Faculty of Mathematics and Physics (MFF)
Department:
Department of Macromolecular Physics (32-KMF)
Study programm:
Physics (B1701)
Study branch:
General Physics (FOF)
Degree granted:
Bc.
Defence date:
25/06/2019
Defence result:
Very good
Language:
English
Keywords (in czech):
organické polovodiče, sluneční články, vodivost, pohyblivost, excitony, difúzní délka, volt-ampérová charakteristika
Keywords:
organic semiconductors, solar cells, conductivity, mobility, excitons, diffusion length, current-voltage characteristic
Abstract (in czech):
Název práce: Vlastnosti slunečních článků na bázi přechodu polymér-křemík Autor: Dean Pavlovič Katedra / Ústav: Katedra makromolekulární fyziky Vedoucí bakalářské práce: doc. RNDr. Jiří Toušek, CSc., Katedra makromolekulární fyziky Abstrakt: Cílem této práce je studium netradičních materiálů, konkrétně konjugovaných polymerů, z hlediska jejich využití ve fotovoltaice Mezi těmito polymery jsou polyanilin, deriváty polyfenylen vinylénu a dva deriváty polythiofénu. Čtyři různé metody jsou použity pro studium některých fyzikálních veličin, které mohou ovlivnit účinnost přeměny solární energie. Za prvé, V-A charakteristika dává hodnotu fill faktoru, a naznačuje mechanizmus transportu náboje. Metodou založenou na povrchovém fotonapětí (SPV) lze stanovit difúzní délku nosičů náboje – excitonů. Metodou impedanční spektroskopie a metodou CELIV se měří pohyblivost nosičů náboje. Výsledkem práce jsou hodnoty těchto veličin pro vybrané vzorky. Klíčová slova: organické polovodiče, sluneční články, vodivost, pohyblivost, difúzní délka, volt-ampérová charakteristika
Abstract:
Title: Properties of solar cells based on polymer-silicon junction Author: Dean Pavlovič Department / Institute: Department of Macromolecular Physics Supervisor of the bachelor thesis: doc. RNDr. Jiří Toušek, CSc, Department of Macromolecular physics Abstract: The aim of this work is to study unconventional materials, namely conjugated polymers, as to be used for photovoltaic purposes. Among these polymers are polyaniline, derivative of polyphenylene vinylene and two derivatives of polythiophene. Four different methods are used to study some of the physical quantities of the samples, that should affect overall efficiency of solar power conversion. Firstly, I-V characteristics yields fill factor and indicates mechanism of charge transport. Method based on surface photovoltage (SPV) estimates diffusion length of the charge carriers - excitons. Impedance spectroscopy and particular method abbreviated CELIV both measure charge carrier mobility. Outcome of this work are the values of these quantities for some of the samples. Keywords: organic semiconductors, solar cells, mobility, diffusion length, current-voltage characteristic
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Dean Pavlovič 1.18 MB
Download Abstract in czech Bc. Dean Pavlovič 126 kB
Download Abstract in english Bc. Dean Pavlovič 62 kB
Download Supervisor's review doc. RNDr. Jiří Toušek, CSc. 153 kB
Download Opponent's review doc. RNDr. Ivo Křivka, CSc. 231 kB
Download Defence's report prof. RNDr. Pavel Cejnar, Dr., DSc. 152 kB