velikost textu

Explicitní a implicitní sebehodnocení u klientů s úzkostnou poruchou: kvantitativní a kvalitativní analýza s důrazem na Rorschachovu metodu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Explicitní a implicitní sebehodnocení u klientů s úzkostnou poruchou: kvantitativní a kvalitativní analýza s důrazem na Rorschachovu metodu
Název v angličtině:
Explicit and implicit self-esteem within a given range of clients with anxiety disorders: quantitative and qualitative analysis with emphasis on Rorschach method
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Kristina Najbrtová
Oponenti:
PhDr. Mgr. Markéta Niederlová, Ph.D.
PhDr. Tamara Hrachovinová, CSc.
Id práce:
167798
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (21-KPS)
Program studia:
Psychologie (N7701)
Obor studia:
Psychologie (PSG)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
11. 11. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Informace o neveřejnosti:
Příloha práce byla vyloučena ze zveřejnění.
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
explicitní sebehodnocení, implicitní sebehodnocení, úzkost, úzkostné poruchy, Rorschachova metoda
Klíčová slova v angličtině:
explicit self-esteem, implicit self-esteem, anxiety, anxiety disorders, Rorschach test
Abstrakt:
Abstrakt Předkládaná rigorózní práce se zabývá pohledem na problematiku sebehodnocení u jedinců, kterým bylo diagnostikováno onemocnění z okruhu úzkostných poruch. Úzkostné poruchy patří mezi nejčastěji se vyskytující druhy duševního onemocnění a role sebehodnocení u nich zatím nebyla náležitě prozkoumána. Cílem práce je proto přispět k porozumění podstaty vztahu mezi úzkostmi a sebehodnocením a ověřit, zda lze u vybraného diagnostického okruhu jedinců s tzv. Jinou úzkostnou poruchou nalézt odlišnosti v oblasti sebehodnocení. Teoretická část práce vychází ze shrnutí poznatků o úzkostných poruchách a ze srovnání různých psychologických přístupů k sebehodnocení. Důraz je kladen na prozkoumání teorií autorů, kteří se snaží vysvětlit možné příčiny a vlastnosti odchylek sebehodnocení u úzkostných poruch a navrhnout vysvětlení povahy tohoto vztahu a jeho vzniku. Empirická část rigorózní práce se věnuje analýze úrovně explicitního a implicitního sebehodnocení u skupiny úzkostných klientů. Pro měření explicitního sebehodnocení byly použity zahraniční dotazníky (Rosenbergova škála sebehodnocení a SLSC-R), implicitní sebehodnocení bylo měřeno Rorschachovou metodou. Výsledky výzkumu naznačují, že námi zkoumaná skupina klientů s diagnózou tzv. Jiných úzkostných poruch vykazuje signifikantně nižší explicitní a negativní implicitní sebehodnocení oproti srovnávací skupině zdravých osob. Dalším podstatným zjištěním je nalezení statisticky významně vyššího výskytu tvarově dimenzionálních odpovědí (FD), odstínově dimenzionálních odpovědí (V), odpovědí s obsahy anatomie a rentgenu (An+Xy) i odpovědí s morbidním obsahem (MOR) v Rorschachově metodě u klinického souboru oproti neklinickému. Součástí rigorózní práce jsou dvě případové studie dokládající projevy negativního sebehodnocení u klientů s úzkostnou poruchou. klíčová slova: explicitní sebehodnocení, implicitní sebehodnocení, úzkost, úzkostné poruchy, Rorschachova metoda
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis focuses on the issue of self-esteem in clients diagnosed with anxiety disorders. While this condition belongs to the most common mental illnesses, the role of the patient’s self-esteem has not been sufficiently researched. The aim of the thesis is to contribute to a better understanding of the relation between anxiety and self-esteem, and to examine whether clients with so called Other Anxiety Disorder manifest specific differences in their level of self-esteem. In the theoretical part we summarize the key findings in the domain of anxiety disorder research; we further compare the different psychological approaches to the issue of self-esteem. There is a particular focus on authors who explore the possible causes and features of self-esteem deviations in patients with anxiety disorders, and who propose hypotheses regarding the nature and origins of this linkage. The empirical part of the thesis focuses on the analysis of the explicit and implicit self-esteem level in clients with anxiety disorder. For the purpose of measuring explicit self-esteem we have used foreign questionnaires, namely the Rosenberg Self-Esteem Scale and the SLSC-R. For implicit self-esteem evaluation we have used the Rorschach test. The research outcomes indicate that clients with anxiety disorders display significantly lower levels of both explicit and implicit self-esteem in comparison with a control group. Moreover, the study revealed a statistically significant higher occurrence of Form-Based Dimensional Responses (FD), Shading-Dimensional Responses (V), responses involving Anatomy and X-Ray contents and Morbid Contents responses in the Rorschach test at the clinical group compared to a control group. Thesis contains two case studies proving manifestation of negative self-esteem of clients with anxiety disorders. key words: explicit self-esteem, implicit self-esteem, anxiety, anxiety disorders, Rorschach test
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Kristina Najbrtová 1.44 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Kristina Najbrtová 973 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Kristina Najbrtová 248 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Kristina Najbrtová 246 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mgr. Markéta Niederlová, Ph.D. 128 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Tamara Hrachovinová, CSc. 59 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc. 107 kB