velikost textu

Teoretický popis a simulace tvorby polymerních sítí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Teoretický popis a simulace tvorby polymerních sítí
Název v angličtině:
Theoretical description and simulation of polymer network formation
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jan Premus
Vedoucí:
Ján Šomvársky, CSc.
Oponent:
prof. Ing. Karel Dušek, DrSc.
Id práce:
167777
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF)
Program studia:
Fyzika (B1701)
Obor studia:
Obecná fyzika (FOF)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
21. 6. 2017
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
struktura sítě, chemická kinetika, teorie větvících procesů, Monte Carlo simulace
Klíčová slova v angličtině:
network structure, chemical kinetics, theory of branching processes, Monte Carlo simulations
Abstrakt:
V práci je využita jedna z metod pro popis tvorby a struktury polymerních sítí – kombinace chemické kinetiky a teorie větvících procesů (TVP) se započtením korelací na sousedy. Hlavním výstupem je počítačový program, jehož účelem je sestavení zakořeněných fragmentů dané velikosti a diferenciálních rovnic pro jejich koncentrace a výpočet vybraných strukturních parametrů pomocí TVP. Tímto způsobem byly spočteny body gelace pro systémy tvořené tří a čtyřfunkčním monomerem a směsi dvou a třífunkčního monomeru. Jako referenční hodnotu pro srovnání byla použita simulace chemické kinetiky molekul. Větší korelační vzdálenost (větší fragmenty) vedla k výrazně přesnějším výsledkům. Výpočet parametrů systému pomocí teorie větvících procesů umožnil studium parametrů gelu, v práci jsou dále uvedeny průběhy koncentrací elasticky aktivních řetězců pro všechny studované systémy. 1
Abstract v angličtině:
One of methods for description of formation and structure of polymer ne- tworks is used in the work – combination of chemical kinetics and theory of branching processes (TVP) with correlations to neighbors. Main output of this work is computer program, whose purpose is setting up of rooted fragments of given size, differential equations for their concentrations and calculation of se- lected structural parameters using TVP. Gel points for systems formed by three and fourfunctional monomer and combination of two and threefunctional mono- mer were computated in this way. Chemical simulation of molecules was used as reference value. Larger correlation distance (larger size of fragments) led to more accurate results. Calculation of system parameters using TVP allowed study of gel parameters, concentrations of elastically active chains for all studied systems is shown in the work. 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jan Premus 876 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jan Premus 17 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jan Premus 18 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Ján Šomvársky, CSc. 236 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Ing. Karel Dušek, DrSc. 232 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Jaromír Plášek, CSc. 153 kB