velikost textu

The Role of the Civil Society in the Transformation of the North African States

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
The Role of the Civil Society in the Transformation of the North African States
Název v češtině:
Role občanské společnosti v transformaci severoafrických států
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Adéla Jiránková
Vedoucí:
PhDr. Vít Střítecký, M.Phil., Ph.D.
Oponenti:
PhDr. Ondřej Ditrych, MPhil. Ph.D.
Mgr. Tomáš Kučera
Id práce:
167595
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mezinárodních vztahu (23-KMV)
Program studia:
Politologie (N6701)
Obor studia:
Bezpečnostní studia (BS)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
23. 3. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
občanská společnost, transformace, Egypt, Libye, Tunisko, Maroko, Alžírsko,
Klíčová slova v angličtině:
Civil Society, transformation, Egypt, Libya, Tunisia, Morocco, Algeria, democratization, Arab Spring, revolution
Abstrakt:
Rigorózní práce se zaměřuje na roli občanské společnosti v procesech tranzice k demokracii v rámci možné demokratizační vlny na Blízkém východě také známé jako Arabské jaro. Pro účely této práce autorka zkoumá tři případové studie zemí, kde proběhly úspěšné revoluce – Egypt, Libyi a Tunisko a dvě případové studie, zemí, kde revoluce úspěšné nebyly – Maroko a Alžírsko. S využitím metody process-tracing se zaměřením na path-dependency práce sleduje změny v dynamice občanské společnosti v předrevolučním období, konkrétně v průběhu vlád prezidenta Mubáraka v Egyptě, plukovníka Qaddáfího v Libyi, prezidenta Ben cAlího v Tunisku, krále Mohameda VI. v Maroku a prezidenta Búteflíqy přes revoluce až k post-revolučnímu období. Hlavním předpokladem práce pak je fakt, že původní nedemokratické režimy významně ovlivňují transformační procesy ve všech třech zkoumaných zemích, což platí i pro občanskou společnost jako takovou. Samotná občanská společnost je v této práci definována pomocí dvou paradigmat. První z nich je založeno na liberálně modernizačním rámci a druhé je spojeno se stagnací a socioekonomickou deprivací. Tato unikátní kombinace přispěla k transformaci Egypta, Libye, Tuniska, Maroka a Alžírska. Dynamika občanské společnosti je pak determinována několika faktory, které jsou: organizace občanské společnosti, sociální média a sítě, vzdělání mladých, ekonomická deprivace, politické prostředí a sociální kapitál. Všechny tyto faktory jsou analyzovány v průběhu určitých časových období. Pro dokreslení celkového obrázku stavu občanské společnosti autorka aplikuje grafickou metodu nazvanou Civil Society Diamond. A konečně po potvrzení přítomnosti kauzálního mechanismu, který v tomto případě představuje dynamika občanské společnosti, se autorka zaměřuje na současný proces demokratizace ve zkoumaných zemích. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
The rigorous thesis focuses on the role of the Civil Society in the processes of transition to democracy as a part of the possible democratization wave in the Middle East also know as the Arab Spring. For the purposes of the thesis the author examines three case studies of countries with the successful revolutions - Egypt, Libya, and Tunisia and two countries, where the revolutions were not successful – Morocco and Algeria. Using the method of process-tracing with focus on the path-dependency it traces the changes in the dynamics of the Civil Society in the pre-revolutionary period, concretely during Mubarak´s regime in Tunisia, Qaddafi´s rule in Libya, Ben Ali´s regime in Tunisia, reign of the king Muhammad VI. in Morocco, and Bouteflika´s regime in Algeria through the revolutions to the post-revolutionary period. Moreover, the main assumption is that the initial non-democratic regimes have been significantly influencing the transformation process of all three countries and this also applies to the Civil Society as such. The Civil Society, in this thesis, is based on two paradigms. The first is based on the liberal modernization framework and the second is connected with stagnation and socio-economic deprivation. This unique combination contributed to the transformation of Egypt, Libya, Tunisia, Morocco, and Algeria. The dynamics of the Civil Society is then determined by several factors, which are: Civil Society organizations, social media and networks, youth education, economic deprivation, political environment, and social capital. All these factors are analyzed over time. To illustrate the overall picture of the state of the Civil Society the author applies the graphical method of the Civil Society Diamond. Ultimately, by confirming the presence of the causal mechanism, by which is meant the dynamics of the Civil Society, the author deals with the current process of democratization in the examined countries. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Adéla Jiránková 1.76 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Adéla Jiránková 85 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Adéla Jiránková 84 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Ondřej Ditrych, MPhil. Ph.D. 120 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Tomáš Kučera 598 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Radek Švec 524 kB