text size

Materiálové toky a environmentální dopady malého elektroodpadu

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Materiálové toky a environmentální dopady malého elektroodpadu
Titile (in english):
Material Flows and Environmental Impacts of s-WEEE in the Czech Republic
Type:
Rigorosum thesis
Author:
Mgr. Miloš Polák, Ph.D.
Thesis Id:
167531
Faculty:
Faculty of Science (PřF)
Department:
Institute for Environmental Studies (31-550)
Study programm:
Ecology and Environmental Protection (N1601)
Study branch:
Environmental Protection (NOZP)
Degree granted:
RNDr.
Defence date:
15/12/2015
Defence result:
Pass
Language:
Czech
Keywords (in czech):
Odpadní elektrická a elektronická zařízení, OEEZ, m-OEEZ, analýza materiálových toků, produkce odpadu, environmentální dopady, LCA, MFA
Keywords:
Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE, s-WEEE, Material Flow Analysis, waste generation, environmental impacts, Life Cycle Assesment, LCA
Abstract (in czech):
Anotace Tato práce je jednou z prvních studií v ČR, kde jsou popsány a kvantifikovány materiálové toky odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ) resp. malých odpadních elektrických a elektronických zařízení (m-OEEZ) a vybraných látek na ně vázaných. Tyto materiálové toky byly následně posouzeny z hlediska dopadů na životní prostředí. Jelikož mobilní telefon po skončení životnosti je typickým zástupcem m-OEEZ, jsou v této práci popsány také materiálové toky mobilních telefonů. V roce 2010 vzniklo v ČR okolo 124 tisíc tun OEEZ pocházejících z domácností, přičemž v průměru se každý občan zbavil téměř 4 kusů OEEZ. Celková produkce se započítáním OEEZ spotřebitelského typu z firem a institucí byla v roce 2010 asi 141 tisíc tun. Z celkového množství vzniku OEEZ v roce 2010 tvoří m-OEEZ co do hmotnosti asi 15%, avšak co do počtu kusů přes 80%. Přesto potenciál recyklace například Au je u m-OEEZ mírně vyšší než u velkých OEEZ (63 kg/rok oproti 59 kg/rok). Co se týká odhadu množství produkce EoL mobilních telefonů, v letech 1990-2000 vzniklo v ČR asi 45 tisíc kusů, v letech 2000-2010 to již bylo 6,5 miliónů kusů, přičemž odhad pro roky 2010-2020 je 26,3 miliónů kusů. Pokud budeme brát odhad množství EoL mobilních telefonů pro ČR jako průměr v EU, pak v letech 2010-2020 vznikne okolo 1,3 miliard kusů EoL mobilních telefonů obsahující asi 31 tun Au a 325 tun Ag. Největší dopady na životní prostředí má v současném nastavení systému hospodaření s OEEZ přítomnost chladicích a mrazicích OEEZ v objemném odpadu, které znamenají více než 200 tisíc tun ekvivalentu CO2 vypouštěného ročně do ovzduší. Na druhou stranu, tato práce také potvrdila environmentální relevanci sběru a recyklace m-OEEZ. Pro zlepšení ochrany životního prostředí a zmírnění negativních dopadů na životní prostředí v souvislosti s hospodařením s OEEZ je zapotřebí odstranit systémové chyby jako je skládkování chladicích a mrazicích OEEZ přítomných v objemném odpadu nebo nesprávné zpracování EoL mobilních telefonů, jakým je drcení celých mobilních telefonů bez přednostního odstranění desek plošných spojů. Aby Česká republika splnila v budoucích letech cíl sběru OEEZ, musí být do oficiální evidence sběru a recyklace OEEZ zahrnuta komplementární recyklace, musí být tříděn objemný odpad a vytříděná OEEZ předávána k recyklaci. V budoucích letech bude také zapotřebí významně snížit podíl OEEZ ve směsném komunálním odpadu a identifikovat neznámé toky OEEZ. Jelikož je tok OEEZ ve směsném komunálním odpadu tvořen zejména m-OEEZ, pak ke splnění budoucího cíle sběru bude zapotřebí přesměrovat tok m-OEEZ ze směsného komunálního odpadu do tříděného sběru.
Abstract:
Annotation This thesis is a comprehensive study describing and quantifying material flows of waste electric and electronic equipment (WEEE) in the Czech Republic; specifically the material flow of small waste electric and electronic equipment (s-WEEE) as well as representative substances. The studied material flows were estimated regarding aspects of the environmental impact. The End-of-Life mobile phone is seen as a typical representative of s-WEEE ; therefore material flows of mobile phones are described in this thesis as well. To put it in concrete figures, approximately 124 thousand tons of WEEE from households originated in the Czech Republic in 2010, where each inhabitant got rid off 4 pieces of WEEE in average. Further, total production calculating also consumer-like WEEE from companies and institutions was around 141 thousand tons in 2010. S-WEEE present around 15% from the total amount of WEEE originating in 2010; however it is more than 80% as regards the number of pieces. Despite of that fact the recycling potential of Au for instance is slightly higher by s-WEEE than by large WEEE (63kg/year compared to the 59kg/year respectively). As regards estimation of the total production of EoL mobile phones, around 45 thousand pieces originated in the Czech Republic between the years 1990-2000 and 6,5 million pieces in years 2000- 2010. The estimation for years 2010-2020 is 26,3 million pieces. Taking into account estimation of EoL mobile phones for the Czech Republic as an average number within the EU, number of pieces of EoL mobile phones shall exceed 1,3 billion pieces between years 2010-2020. Interestingly, these EoL mobile phones shall contain approximately 31 tons of Au and 325 tons of Ag. It is discussed that the major impact on the environment under conditions of the current WEEE management has the presence of cooling and freezing WEEE in the bulky waste, which means more than 200 thousand tons CO2 equiv. emitted in the air annually. On the contrary, environmental relevance of collection and recycling of s-WEEE was confirmed in this thesis. In order to improve the protection of environment connected to the management of WEEE, it is necessary to remove system failures such as dumping of cooling and freezing WEEE contained in the bulky waste, as well as the improper treatment of EoL mobile phones, such as shredding of entire mobile phones without prior removal of printed circuit boards. In this thesis it is recommended that complementary recycling shall be included into the official evidence of collection and recycling of WEEE in the Czech Republic in order to meet the collection target of 40% in the coming years. At the same time it is necessary to sort the bulky waste and to hand over the sorted out WEEE further for recycling. It is equally important to substantially decrease the amount of s-WEEE in the unsorted municipal solid waste stream in the coming years and to identify unknown flows of WEEE. As the s-WEEE presents the major part of the WEEE flow in the unsorted municipal solid waste stream, it is advisable to redirect the flow of the s-WEEE from the unsorted municipal solid waste to the sorted collection stream in order to meet the future collection targets.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Miloš Polák, Ph.D. 4.63 MB
Download Abstract in czech Mgr. Miloš Polák, Ph.D. 34 kB
Download Abstract in english Mgr. Miloš Polák, Ph.D. 34 kB
Download Defence's report doc. RNDr. Tomáš Cajthaml, Ph.D. 151 kB