velikost textu

Teorie nastolování agendy, rámcování a komunikace sociální změny na příkladu mediální kampaně za zákaz kouření v restauracích

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Teorie nastolování agendy, rámcování a komunikace sociální změny na příkladu mediální kampaně za zákaz kouření v restauracích
Název v angličtině:
Theory of agenda-setting, framing and communication of social change on case study of media campaign for smoking ban in restaurants
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Miroslav Slíž
Vedoucí:
PhDr. Denisa Kasl Kollmannová, PhD.
Oponent:
Štěpán Soukeník, M.A.
Id práce:
167411
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mediálních studií (23-KMS)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (N7202)
Obor studia:
Mediální studia (MSNK)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
21. 6. 2017
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Zákaz kouření v restauracích, nastolování agendy, rámcování, výzkum, veřejné mínění, spirála mlčení, komunikace sociální změny, změna paradigmatu, issues management
Klíčová slova v angličtině:
Smoking ban in restaurants, agenda-setting, framing, research, public opinion, spiral of silence, social change communication, paradigm shift, issues management
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce představuje aplikaci teoretických rámců nastolování agendy, mediálního rámcování, veřejného mínění, spirály mlčení, komunikace sociální změny a sociálního marketingu včetně specifik kampaní veřejného zájmu na příkladu výzkumného projektu „Změna paradigmatu: Kouření v restauracích lidem vadí“ Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy (FSV UK) a agentury Ipsos s následnou mediální kampaní za zákaz kouření v restauracích. Koncept veřejného mínění je představen společně s teorií spirály mlčení. Dále se práce věnuje otázce ovlivňování veřejného mínění skrze média, kde autor poznatky teorie agenda-setting a mediálního rámcování ilustruje příklady k tématu zákazu kouření v restauracích. U vybraných teoretických konceptů je uvedena jejich reflexe z pohledu vlivu síťových médií. Komunikace sociální změny je představena společně se sociálním marketingem a aspekty zdravotní komunikace. Konkrétní proces za sociální změnu je představen z perspektivy issues managementu. Součástí práce jsou dvě případové studie, které popisují jednotlivé fáze výzkumného projektu s mediální kampaní FSV UK a agentury Ipsos v kontextu představené teorie. Je analyzován význam a dopad projektu na veřejnou, mediální i politickou sféru.
Abstract v angličtině:
Abstract This diploma thesis presents the application of theoretical concepts of agenda- setting, media framing, public opinion, spiral of silence, social change communication and social marketing, including the specifics of public interest campaigns, on the example of research project "Changing the paradigm: Smoking in restaurants bothers people" which was conducted by the Faculty of Social Sciences, Charles University and research agency Ipsos, and following media campaign against smoking in restaurants. The concept of public opinion is introduced together with the theory of the spiral of silence. In addition, the thesis deals with the issue of influencing public opinion through the media, where theories of agenda setting and media framing are illustrated on examples connected to smoking ban in restaurants. Selected theoretical concepts are shown in a reflection of new media influence. Communication of social change is introduced together with social marketing theory and aspects of health communication. The specific process of social change is introduced from the perspective of issues management. There are two case studies describing the specific phases of the research project with the media campaign in the context of the presented theory. The importance and impact of the project on the public, media and political spheres is analyzed.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Miroslav Slíž 5.03 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Miroslav Slíž 184 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Miroslav Slíž 178 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Denisa Kasl Kollmannová, PhD. 234 kB
Stáhnout Posudek oponenta Štěpán Soukeník, M.A. 336 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. MgA. Martin Štoll, Ph.D. 152 kB