velikost textu

Komparace právní úpravy nepodmíněného trestu odnětí svobody v České republice a ve Velké Británii

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Komparace právní úpravy nepodmíněného trestu odnětí svobody v České republice a ve Velké Británii
Název v angličtině:
A comparison of the imprisonment legislation in the Czech Republic and in the Great Britain
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Robert Vršanský
Vedoucí:
JUDr. Rudolf Vokoun, CSc.
Oponent:
doc. JUDr. Jana Navrátilová, Ph.D.
Id práce:
167335
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
28. 4. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Nepodmíněný trest odnětí svobody, komparativní studie, anglické právo trestní
Klíčová slova v angličtině:
Unconditional imprisonment, comparative study, english criminal law
Abstrakt:
Komparace právní úpravy nepodmíněného trestu odnětí svobody v České republice a ve Velké Británii – abstrakt Tato rigorózní práce se zabývá dílčími otázkami nepodmíněného trestu odnětí svobody a jejich srovnáním v právní úpravě České republiky a Velké Británie. Úvodní kapitola se zabývá pojmem a účelem trestu z hlediska historického vývoje právních teorií a účelu trestu ve světě a obou porovnávaných států. Druhá kapitola ukazuje, jak se tyto teorie promítají v české a anglické legislativě na úrovni základních zásad ukládání trestu. Třetí kapitola uvádí právní úpravu ukládání nepodmíněného trestu dle obecných pravidel. Následující kapitoly pojednávají o institutech umožňujících uložení trestu nad horní hranici nebo pod dolní hranici trestní sazby. Šestá kapitola se věnuje specifické problematice spolupráce pachatelů trestných činů s orgány činnými v trestním řízení. Poslední kapitola práce rozebírá konečnou fázi výkonu nepodmíněného trestu odnětí svobody, tedy podmíněné propuštění. Práce rozebírá problematiku z pohledu čistě právního, nikoliv sociologického. Zkoumá právní úpravu vybraných institutů v obou státech, srovnává ji, hodnotí výhody a nevýhody, a zjišťuje využitelnost zahraniční právní úpravy v tuzemských podmínkách.
Abstract v angličtině:
A comparison of the imprisonment legislation in the Czech Republic and in the Great Britain – abstract This thesis is concerned with particular issues of unconditional imprisonment and their legal framework comparison in the Czech Republic and Great Britain. The first chapter deals with the meaning and objectives of punishment from the historical perspective and development in the world and both respective countries. The following chapter provides an explanation of these legal theories in the legislature as basic sentencing principles. Chapter three provides a legal framework of imposition of unconditional imprisonment under common rules. The following chapters cover legal framework which enables to impose a sentence over the statutory maximum or below the statutory minimum. The last chapter focuses on the final stage of imprisonment – the early release. The thesis examines the issues covered on a purely legal basis rather than sociological basis. It evaluates and compares advantages and disadvantages in both countries and endeavours to discover whether certain parts of foreign legislation are suitable for implementation into the national law.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Robert Vršanský 1 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Robert Vršanský 121 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Robert Vršanský 118 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Rudolf Vokoun, CSc. 618 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Jana Navrátilová, Ph.D. 65 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 171 kB