velikost textu

Vytváření a rozhodování statutárních a kontrolních orgánů právnických osob s účastí státu z hlediska prosazování cílů státu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vytváření a rozhodování statutárních a kontrolních orgánů právnických osob s účastí státu z hlediska prosazování cílů státu
Název v angličtině:
The creation of and decision-making by the statutory and controlling bodies of state-owned entities in connection with the enforcement of state goals
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Filip Trnka
Vedoucí:
prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc.
Oponent:
JUDr. Marie Zahradníčková, CSc.
Id práce:
167333
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
30. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
nominační proces, majetková účast státu, dosahování cílů státu
Klíčová slova v angličtině:
nomination process, state-owned enterprise, achieving public goals
Abstrakt:
Abstrakt v českém jazyce Tato rigorózní práce se zaměřuje na problematiku vytváření a rozhodování statutárních a kontrolních orgánů státních podniků a akciových společností s majetkovou účastí státu. Jejím obecným cílem je rozbor způsobů, jakými právní úprava reaguje (nebo by měla reagovat) na důsledky hlavních specifik vyplývajících z povahy státu jako subjektu práva pro vytváření a rozhodování statutárních a kontrolních orgánů. Ve vztahu k tématu této práce jsou těmito specifiky zejména využívání diskutovaných subjektů k dosahování určitých cílů státu a vyšší intenzita problému oddělení vlastnictví od řízení (tzv. principal-agent problém). Práce ve svém úvodu definuje a popisuje zmíněná specifika, včetně důsledků, k nimž vedou. Na základě tohoto vymezení se pak ve vztahu k vytváření orgánů věnuje autor analýze možných variant právní úpravy tzv. nominačního procesu do statutárních a kontrolních orgánů, tedy procesu, jehož výstupem je určení osoby, která se následně na základě volby či jmenování stane členem příslušného orgánu akciové společnosti či státního podniku. Práce v této části rozebírá zejména i) existující řešení v podobě Vládního výboru pro personální nominace, ii) čtyři navrhované varianty právní úpravy, a iii) nejproblematičtější otázky s nominačním procesem související. Pokud jde o rozhodování zmíněných orgánů, tato rigorózní práce se vzhledem ke shora popsaným specifikům zabývá především dvěma oblastmi. Ve vztahu k dosahování cílů státu práce hledá odpověď na otázku, zda (a případně za jakých okolností) je možné usilovat o dosahování cílů států (veřejných účelů) a zároveň neporušovat obchodněprávní povinnost péče řádného hospodáře. Druhou oblastí pak je úprava právních nástrojů umožňujících zmírnění principal-agent problému, a tak k usměrňování rozhodování statutárních či kontrolních orgánů (se zaměřením na dva aktuálně diskutované nástroje).
Abstract v angličtině:
Abstrakt v anglickém jazyce This thesis focuses on the topic of creation of and decision-making by the statutory and controlling bodies of state-owned entities. Its main goal is to analyze the methods by which the law responds (or should respond) to the consequences resulting from the nature of the state as a legal entity for the creation of and the decision-making processes by the relevant bodies. With respect to the topic of this thesis, these specifics include the use of the state- owned entities to achieve certain public goals and the greater significance of the so- called principal agent problem (i.e., the separation of ownership and governance problem). The thesis starts by definitions and descriptions of the above-mentioned specifics, including the consequences these lead to. On the basis of such introduction, the author then analyzes the possible ways to regulate the nomination processes with respect to the statutory and controlling bodies. The nomination process is a process the outcome of which is the determination of the person to be elected or appointed into the respective body of the state-owned entity. In this part, the thesis analyzes, in particular, i) the existing legal regulation – the Governmental Committee for Personal Nominations, ii) four alternatives of proposed legal regulation, and iii) the most problematic issues related to the nomination process. With respect to the decision-making process, the thesis deals mainly with two areas. With respect to achieving certain public goals, it tries to answer the question, whether (and if so, under what circumstances) it is possible to aim to achieve certain public goals with corporations and, at the same time, not violate the corporate law duty of loyalty and the duty of care. The second part deals with the legal regulation of tools available to mitigate the severity of the principal-agent problem and thus to directly impact the decision-making process (with the focus on two currently discussed tools).
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Filip Trnka 1.3 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Filip Trnka 317 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Filip Trnka 181 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc. 317 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Marie Zahradníčková, CSc. 129 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 166 kB