velikost textu

Pracovněprávní aspekty švarcsystému se zaměřením na pojem závislá práce

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Pracovněprávní aspekty švarcsystému se zaměřením na pojem závislá práce
Název v angličtině:
Labour - law aspects of "Švarc system" focussed on the Concept Dependent Work
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Kateřina Sedláčková
Vedoucí:
doc. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D.
Oponent:
doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D.
Id práce:
167331
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
15. 12. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Švarcsystém, závislá práce, nelegální práce
Klíčová slova v angličtině:
´Švarc system´, Dependent Work, Illegal work
Abstrakt:
ABSTRAKT Pojem švarcsystém se v České republice začal objevovat na pomezí 80. a 90. let 20. století s postupným uvolňováním omezení kladených na soukromé podnikání. Díky tomuto vývoji začali podnikatelé v širokém měřítku s osobami, se kterými by z povahy vykonávané práce a faktického výkonu dané činnosti byly dle platných norem zákoníku práce uzavřeny pracovněprávní smlouvy a tyto osoby by se tak staly zaměstnanci podnikatele, uzavírat obchodněprávní či občanskoprávní smlouvy. Důvodem pro takové počínání podnikatelů byla snaha ušetřit na odvodech státu do systémů sociálního a zdravotního pojištění, vyhnout se, nebo lépe řečeno obejít rigidní ustanovení norem pracovního práva, stejně jako uniknout daňovým zatížením, především v podobě daní z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. Tvůrcem švarcsystému je podnikatel z Benešova, pan Miroslav Švarc. Chceme-li co nejpřesněji identifikovat švarcsystém a definovat jeho primární rysy, v prvé řadě je třeba zjistit, zda povaha vykonávané práce vykazuje znaky závislé práce, či nikoliv. Závislá práce je v zákoníku práce vymezena základními definičními znaky a současně podmínkami, které při jejím výkonu musí být bezvýjimečně naplněny. Mezi základní znaky závislé práce patří práce ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance, práce jménem zaměstnavatele, práce podle pokynů zaměstnavatele a osobní výkon práce zaměstnancem. Tyto znaky musí být naplněny kumulativně. Dlužno říci, že ačkoliv by se mělo jednat o atributy, dle kterých bychom měli jednoznačně určit, zda se jedná o výkon závislé práce či pouze o nezávislou činnost vykazující charakter podnikání, nelze se s nimi spokojit. Vždy je třeba posoudit všechny relevantní znaky, které daná činnost vykazuje, tj. jak právní tak faktické, a porovnat je ve vzájemné souvislosti. Doprovodné znaky závislé práce, resp. švarcsystému nalezneme také v soudních rozhodnutích české justice, především Ústavního soudu, Nejvyššího správního soudu a Nejvyššího soudu. Zdrojem poznání v problematice švarcsytému může být také právní praxe v jiných evropských zemích, např. Spolkové republice Německo, a také rozhodovací praxe Soudního dvora Evropské unie.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The term ‘Švarc system’ began to appear in The Czech Republic in the late 80s and early 90s of the 20th century with the gradual thawing of the restrictions which were put on private enterprise. Owing to this development, businessmen started widely entering into contracts with the persons, with whom a labour-law employment contract according to valid standards of labour code would have been signed and these people would have become their employees. The aim for such businessmen´s behaviour was the effort to save money on the payment to the national social and health insurance systems, to avoid, or better to say, to get round the rigid norm regulation of the labour code as well as to avoid tax charge, especially in the field of natural person income tax from dependent activity. The creator of ‘Švarc system’ is Mr. Miroslav Švarc, a businessman from Benešov. If we want to identify precisely the term ‘Švarc system’ and identify its primary features, then it is necessary to find out, whether the aspect of the carry out work shows the features soft subordinate work or not. Subordinate work in the labour code is defined with the basic definitional indicators as well as the conditions which must unconditionally become reality. Among the basic features of subordinate work belong the work in relation to the employer´s superiority and employee´s subordination, the work in the name of the employer, the work done under the employer´s instructions and personal labour efficiency done by the employee. These features must be fulfilled accumulatively. It is necessary to say that although it should be dealt with the attributes telling us unambiguously, whether it concerns the activity from dependable labour or undependable activity showing the features of business activity, it is not possible to be satisfied with. It is always necessary to judge all the relevant features which are proven both legal and real, and compare them in the mutual circumstances. The attendant feature of the dependant labour, like ‘Švarc system’, can be found in the Czech judiciary decisions, mainly Constitutional Court, The High Administrative Court and High Court. The spring of knowledge in the ‘Švarc system’ problems can also be the legal experience in other European countries, for example in Germany, as well as legal regulations and decision making experience of EU and EU Court.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Kateřina Sedláčková 1.1 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Kateřina Sedláčková 108 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Kateřina Sedláčková 148 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D. 400 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D. 123 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 158 kB