velikost textu

Psychologické aspekty finančních dluhů a předlužení

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Psychologické aspekty finančních dluhů a předlužení
Název v angličtině:
Psychological Aspects of Financial Debts and Indebtedness
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Vojtěch Růžička
Vedoucí:
PhDr. Eva Höschlová, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Luděk Stehlík
Id práce:
167210
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (21-KPS)
Program studia:
Psychologie (M7701)
Obor studia:
Psychologie (PS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
2. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
dluh|dlužník|vnímání časové perspektivy|ZTPI
Klíčová slova v angličtině:
debt|debtor|time perspective|ZTPI
Abstrakt:
Abstrakt Žijeme ve světě, ve kterém se stalo normou, že lidé i státy dluží více, než kolik činí jejich celoroční příjmy. Máme na dosah široké možnosti v podobě dostupného kapitálu, ale také velká rizika nesplatitelných dluhů. Jen málo pozornosti je přitom věnováno dopadu dluhů na psychiku dlužníků. Předkládaná práce některé tyto aspekty osvětluje. První kapitola práce se zabývá stručnou historií dluhu, jeho rolí ve společnosti a základní terminologií. Druhá kapitola se věnuje věřiteli a jeho vztahu k dlužníkovi. Ve třetí kapitole se zaměřujeme na dlužníky, jejich psychické vlastnosti a rizikové faktory pro zadlužení. V poslední kapitole teoretické části se věnujeme vzniku dluhu a psychickým souvislostem, které ztěžují jeho umoření. Výzkumná část práce srovnává vnímání časové perspektivy dle teorie P. Zimbarda se zadlužením jedinců prostřednictvím dotazníkového šetření. Výsledky výzkumu prokázaly jen dílčí souvislosti mezi vnímáním časové perspektivy u jednotlivých zkoumaných druhů zadlužení, prokázaly však významné rozdíly u dlužníků, kteří nezvládají splácet své závazky včas. Dále tato část představuje zárodek samostatného dotazníku zaměřeného přímo na otázku zadlužení.
Abstract v angličtině:
Abstract We live in a world in which it became the norm that people but also countries owe more than their annual earnings. We have a wide range of available capital within our reach, but also great risks of unrepayable debts. Simultaneously, only little attention is paid to the impact of debts on the psyche of the debtors. The presented thesis explains some of these aspects. The first chapter of the thesis deals with a brief history of debt, its role in the society, and basic terminology. The second chapter addresses the creditor and his relation to the debtor. In the third chapter, we focus on the debtors and their mental characteristics and risk factors for indebtedness. In the last chapter of the theoretical part, we attend the incurrence of debt and psychological context that hinder its redemption. The research part of the thesis draws comparison between time perspective pursuant to the P. Zimbardo theory and indebtedness of the individuals through a questionnaire survey. The results of the research have shown just a particular coherence among time perspective for the individual types of the debt examined, yet the results have shown significant differences among the debtors who are unable to redeem their obligations in time. Furthermore, this chapter represents the seed of the development of a separate questionnaire focused directly on the subject of indebtedness.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Vojtěch Růžička 2 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Vojtěch Růžička 432 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Vojtěch Růžička 179 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Vojtěch Růžička 179 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Eva Höschlová, Ph.D. 481 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Luděk Stehlík 581 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. MUDr. Mgr. Radvan Bahbouh, Ph.D. 152 kB