velikost textu

Emocionalita dětí, v jejichž rodinách probíhalo domácí násilí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Emocionalita dětí, v jejichž rodinách probíhalo domácí násilí
Název v angličtině:
Emotionality of children who experienced domestic violence in their families
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Klára Benešová
Vedoucí:
prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc.
Oponent:
PhDr. Eva Šírová, Ph.D.
Id práce:
167205
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (21-KPS)
Program studia:
Psychologie (N7701)
Obor studia:
Psychologie (PSG)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
24. 1. 2017
Výsledek obhajoby:
Výborně
Informace o neveřejnosti:
Příloha práce byla vyloučena ze zveřejnění.
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
domácí násilí, dítě, dopady domácího násilí na dítě, emocionalita, rozpoznávání emocí, regulace emocí, IDS
Klíčová slova v angličtině:
domestic violence, child, impacts of domestic violence on children, emotionality. emotion recognition, emotion regulation, IDS
Abstrakt:
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá specifickou populací dětí, které byly ve své rodině vystaveny domácímu násilí. Teoretická část se soustředí na způsoby, jakými domácí násilí ovlivňuje emocionalitu a emocionální vývoj dítěte. Dále se zabývá problematickými aspekty emocionality, které mohou být touto traumatizující zkušeností narušeny. Tyto konkrétní oblasti byly vybrány na základě současných výzkumů, které se emocionalitou dětí vystavených domácímu násilí zabývají. Empirická část práce vznikla ve spolupráci s centrem Locika a kvantitativním a kvalitativním způsobem mapuje vybrané aspekty emocionality dětí. Jsou to především schopnost rozpoznávat emoce a schopnost emoční regulace, a to v kontextu celkového kognitivního vývoje.
Abstract v angličtině:
Abstract: This thesis studies a specific population of children exposed to domestic violence. The theoretical part is focused on the impacts of domestic violence on emotionality and emotional development of children. It also deals with the problematic aspects of children’s emotionality that are believed to be disturbed by this traumatizing experience. These particular areas were chosen based on present studies focused on the children exposed to domestic violence. The empirical part of the study was developed in cooperation with the Locika centre. It studies chosen aspects of children’s emotionality in a quantitative and qualitative way. Particularly, it investigates the ability to distinguish emotions and the ability of emotion regulation within the overall cognitive development.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Klára Benešová 1.09 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Klára Benešová 1.01 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Klára Benešová 99 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Klára Benešová 97 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc. 77 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Eva Šírová, Ph.D. 213 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Vladimír Kebza, CSc. 114 kB