velikost textu

Hudební aspekty fenoménu Living History v českém historickém šermu optikou etnomuzikologie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Hudební aspekty fenoménu Living History v českém historickém šermu optikou etnomuzikologie
Název v angličtině:
Musical aspects of the Living History phenomenon in the Czech historical fencing through the perspective of ethnomusicology
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Josef Novák
Vedoucí:
doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Veronika Seidlová
Id práce:
167149
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Katedra obecné antropologie (24-KOA)
Program studia:
Humanitní studia (N6107)
Obor studia:
Obecná antropologie - integrální studium člověka (OA)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
30. 1. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
hudební antropologie, etnomuzikologie, etnografie, středověká hudba, living history, reenactment, sociální paměť, nostalgie, inscenovaná autenticita, vynalezené tradice
Klíčová slova v angličtině:
musical anthropology, ethnomusicology, ethnography, medieval music, living history, reenactment, social memory, nostalgia, staged authenticity, invented traditions
Abstrakt:
Tato hudebně antropologická práce je zaměřena na „středověkou hudbu“ tak, jak ji provozují nadšenci historického šermu v podobě living history či oživené historie na příkladu dvou českých skupin - Subulcus a Medieval Open Band při projektu Prácheňská manství. V práci se zaměřuji nejen na zvuk a hudební nástroje, ale také na chování aktérů a jejich konceptualizaci středověku, dle konceptů hudby jako kultury Alana Merriama, resp. hudby jako společenského života Thomase Turina. Spojuji zde základní myšlenky etnomuzikologie s myšlenkami hudebního vzpomínání v návaznosti na soudobé koncepty sociální paměti a v neposlední řadě také s koncepty „zlatých časů“, nostalgie, inscenované autenticity a vynalézání tradic. Cílem práce je přiblížit vznik a podobu hudby, kterou aktéři chápou jako středověkou, ač se ne vždy jedná o repertoár ze středověku opravdu pocházející.
Abstract v angličtině:
The aim of this musical anthropology thesis focuses on „medieval music“ as practiced by fans of historical fencing in the form of living history on the example of two Czech bands - Subulcus and Medieval Open Band as part of project Prácheňská manství. In my thesis I focus not only on sound and musical instruments, but also on the behavior of actors and their conceptualization of the Middle Ages, according to the concepts of music as culture of Allan Merriam, resp. of music as social life of Thomas Turino. I combine here the basic ideas of ethnomusicology with the ideas of musical memory in connection with the contemporary concepts of social memory and, last but not least, with the concepts of „golden age“, nostalgia, staged authenticity and invented traditions. The point of this work is to bring about the origin and form of music that the actors understand as medieval, although not always comes the repertoire from the Middle Ages.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Josef Novák 2.03 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Josef Novák 113 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Josef Novák 105 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D. 339 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Veronika Seidlová 151 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Marek Halbich, Ph.D. 152 kB