velikost textu

Ustavování hranic hudebního světa kapely Ortel

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ustavování hranic hudebního světa kapely Ortel
Název v angličtině:
The Ortel Band Soundscape: Establishing Community Boundaries
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Jaromír Mára
Vedoucí:
doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Veronika Seidlová
Id práce:
167148
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Katedra obecné antropologie (24-KOA)
Program studia:
Humanitní studia (N6107)
Obor studia:
Obecná antropologie - integrální studium člověka (OA)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
11. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Cílem této práce je prozkoumat praxe ustavování hranic hudebního světa kapely Ortel, respektive komunity Ortel, vyjednávané aktéry zevnitř i vně komunitu a zasadit toto jednání do souvislosti s bojem o legitimitu hodnot komunity ve veřejném prostoru, s ekonomickými aspekty, politickou angažovaností, pojímáním radikality a zažíváním kulturní úzkosti a marginalizace členy komunity. Téma nahlížím prizmatem etnomuzikologie a sociální a kulturní antropologie a ve středu mého zájmu je hudba. Hudbu definuji jako sociální objekt, jako lidskou činnost, expresivní kulturu a zásadní prvek ustavování (a čtení) hudebních komunit. Dynamičnost a heterolokální charakter hudebních komunit nahlížím skrze koncept hudebních světů. Pozornost při popisu komunity zaměřuji na prostupné a nejasné kontury hranice komunity, které jsou aktérsky vyjednávané zevnitř i zvnějšku komunity, kdy tato hranice se neobejde bez obrazu vnějšího nepřítele. Výzkum je postaven na etnografické metodologii. Primárním zdrojem dat je terénní výzkum formou zúčastněného pozorování na koncertech kapely, polostrukturované rozhovory a analýza souvisejících materiálů v kyberprostoru, mediálním světě a dalších dokumentů. Ukazuji, že důsledkem konání zainteresovaných aktérů je cílené i nezamýšlené posilování homogenní reprezentace skupin na obou stranách hranice komunity. Tyto reprezentace často vznikají bez osobní a dlouhodobé zkušenosti těch, kdo stojí na opačné straně hranice komunity, jsou založeny na ojedinělých extrémních příkladech a apriorních předpokladech a dál slouží jako podklad dalších vrstev reprezentací. Důsledkem je utvrzování hranic komunity, posilování soudržnosti komunity a další vzdalování přeshraničních skupin hodnotově odlišných aktérů.
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of this thesis is to examine the consequences of the process of establishing the boundaries of the of the Ortel band soundscape, or else the Ortel community, as negotiated by actors both inside and outside the community and to place this negotiation into the context of endeavours to legitimise the community’s values in the public space, economic aspects, political engagement, attitudes to radicalism and the experience of cultural anxiety and marginalisation of members of the community. I examine the topic through the prism of ethnomusicology and social and cultural anthropology where music lies at the centre of my interest. I define music as a social object, a human activity, an expressive culture and a fundamental element for establishing (and reading) music communities. I observe the dynamism and hetero-local nature of music communities through the concept of soundscapes. When describing the community, I focus on the permeable and fluid contours of the community’s boundaries as negotiated by actors both inside and outside the community, when such boundaries require an image the enemy outside. The research is founded on ethnographic methodology. The primary source of data is field research in the form of participant observation at concerts performed by the band, semi-structured interviews and analysis of related material in cyberspace, the media world and other documents. I demonstrate that the behaviour of the actors’ involved results in both intentional and unintentional reinforcement of homogenous representation of groups on both sides of the community boundary. Such representations frequently occur without any personal and long-term experience of those who stand on the other side of the community boundary and are founded on isolated extreme examples and a priori assumptions and from then on serve as a foundation for further layers of representation. The consequence is endorsement of the community boundaries, strengthening of the cohesion of the community and further estrangement of cross-boundary groups of actors with differing values.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jaromír Mára 3.3 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Jaromír Mára 13.32 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jaromír Mára 69 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jaromír Mára 44 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D. 376 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Veronika Seidlová 208 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Petra Ezzeddine, Ph.D. 152 kB