velikost textu

Po stopách kryptoměny Bitcoin

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Po stopách kryptoměny Bitcoin
Název v angličtině:
Following the cryptocurrency Bitcoin
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Zuzana Zelenková
Vedoucí:
Mgr. Yasar Abu Ghosh, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Bohuslav Kuřík
Id práce:
167142
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Katedra obecné antropologie (24-KOA)
Program studia:
Humanitní studia (N6107)
Obor studia:
Obecná antropologie - integrální studium člověka (OA)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
28. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Bitcoin, kryptomena, peniaze, technologická inovácia, digitálna ekonomika, paralelná ekonomika
Klíčová slova v angličtině:
Bitcoin, cryptocurrency, digital money, technological innovation, digital economy, parallel economy
Abstrakt:
Abstrakt Predmetom práce je paralelná digitálna ekonomika, vytváraná okolo monetárnej inovácie zvanej Bitcoin a interakcie medzi touto technológiou a jej používateľmi. Bitcoin je nový druh digitálnych peňazí a zároveň platobný systém. Transakcie sú v ňom kryptograficky overované používateľmi a následne zaznamenané vo verejnej distribuovanej účtovnej knihe, ktorej sa hovorí blockchain. Bitcoin ako open-source projekt vytvoril celosvetovú komunitu používateľov združujúcich sa prostredníctvom internetu, ktorí túto kryptomenu svojím špecifickým používaním ďalej pretvárajú. Etnografický výskum prebiehal počas stretávania sa tejto komunity združujúcej sa okolo pražského priestoru Paralelní Polis v období rokov 2017-2018 a následne bol rozšírený aj do “online” sveta. Bitcoin tvorí priesečník medzi technológiou a ekonomikou, v práci je preto kladený dôraz na skúmanie dynamiky, ktorá tento komplexný fenomén vytvára. V práci sú skúmané sociálne praktiky, ktorými aktéri na základe rozličných motivácií svojou participáciou Bitcoin neustále tvarujú a komplexné predstavy, ktoré s ním majú spojené. Skúmané sú tak vízie, postoje a praktiky "bitcoinerov", ktorými podporujú fungovanie tohoto systému a ktoré umožňujú jeho existenciu. Tieto predstavy sú charakteristické určitými paradoxmi a dilemami, na ktoré práca poukazuje.
Abstract v angličtině:
Abstract The subject of the thesis is the parallel digital economy created around the monetary innovation called Bitcoin and the interaction between this technology and its users. Bitcoin is a new kind of digital money and a payment system. Transactions are cryptographically verified by users and subsequently recorded in a publicly distributed account book called blockchain. Bitcoin, as an open-source project, has created a worldwide community of Internet-connected users who are further transforming this cryptocurrency by their specific use. Ethnographic research took place during the meetings of the community surrounding the Prague place called Parallel Polis in the period of years 2017-2018 and was subsequently extended to the "online" world. Bitcoin forms the intersection between technology and the economy, and therefore emphasis is placed on exploring the dynamics that this complex phenomenon creates. The work examines the social practices that actors are constantly shaping on the basis of their various motivations through their participation in Bitcoin and the complex ideas connected with it. It examines the visions, attitudes and practices of the "bitcoiners", who support the functioning of this system and allows its very own existence. These ideas are characterized by certain paradoxes and dilemmas that my work points to.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Zuzana Zelenková 1.13 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Zuzana Zelenková 184 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Zuzana Zelenková 246 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Yasar Abu Ghosh, Ph.D. 86 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Bohuslav Kuřík 59 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Petra Ezzeddine, Ph.D. 152 kB