text size

Obrazy dějin v české filmové a televizní tvorbě 21. století očima mladé generace herců a hereček

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Obrazy dějin v české filmové a televizní tvorbě 21. století očima mladé generace herců a hereček
Titile (in english):
Image of history in Czech film and TV production of 21st century in the sight of a young generation of actors and actresses
Type:
Diploma thesis
Author:
Bc. Martin Šimek
Supervisor:
Mgr. Jiří Hlaváček
Opponent:
doc. PhDr. Martin Franc, Ph.D.
Thesis Id:
167140
Faculty:
Faculty of Humanities (FHS)
Department:
Oral History - Contemporary History (24-KOHSD)
Study programm:
History (N7105)
Study branch:
Oral History - Contemporary History (OHSD)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
14/06/2016
Defence result:
Good
Language:
Czech
Keywords (in czech):
Herci a herečky, Film, Televize, Obrazy dějin
Keywords:
Actors and actresses, Film, Television, Image of history
Abstract (in czech):
Abstrakt Cílem této diplomové práce je postihnout pohled mladé (profesně) generace herců a hereček, kteří si zahráli v alespoň jednom filmovém či televizním snímku s tématikou dějin dvacátého století, na problematiku soudobých dějin a historické látky ve filmu. Dalším záměrem práce je sledovat reflexi rizik či výhod filmového zpracování dějinné události či samotného ovlivnění filmovým médiem, pamětníky z řad rodinných příslušníků narátorů a školní výukou. Výzkum je realizován prostřednictvím kvalitativní metody na základě polostrukturovaných rozhovorů se čtrnácti respondenty společně s analýzou filmových a televizních děl, v nichž ztvárnili jednotliví respondenti své role. Jedná se o případovou studii tzv. „exkluzivní“ skupiny umělců. Práce se taktéž věnuje otázce hercova „vcítění se“ do postavy. Klíčová slova: Herci a herečky, Obrazy dějin, Historická látka, Film, Vcítění
Abstract:
Abstract The aim of this thesis is to capture the view of young (professionally) generation of actors and actresses who have played in at least one film or television film with the theme of the history of the twentieth century, on problems of contemporary history and historical subjects in the film. Another aim is to examine the reflection of the risks or benefits of film processing or historical events affecting the film medium itself, survivors from among the family members of narrators and schooling. Research is conducted through qualitative methods based on interviews with fourteen respondents, together with an analysis of film and television works, in which individual respondents portraying their roles. This is a case study of called "exclusive" group of artists. The thesis also deals with the question of the actor's "empathy" in character. Key words: Actors and actresses, Image of history, Historical subject, Film, Empathy
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Martin Šimek 554 kB
Download Abstract in czech Bc. Martin Šimek 42 kB
Download Abstract in english Bc. Martin Šimek 41 kB
Download Supervisor's review Mgr. Jiří Hlaváček 542 kB
Download Opponent's review doc. PhDr. Martin Franc, Ph.D. 36 kB
Download Defence's report doc. PhDr. Pavel Mücke, Ph.D. 152 kB