velikost textu

Obrazy dějin v české filmové a televizní tvorbě 21. století očima mladé generace herců a hereček

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Obrazy dějin v české filmové a televizní tvorbě 21. století očima mladé generace herců a hereček
Název v angličtině:
Image of history in Czech film and TV production of 21st century in the sight of a young generation of actors and actresses
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Martin Šimek
Vedoucí:
Mgr. Jiří Hlaváček
Oponent:
doc. PhDr. Martin Franc, Ph.D.
Id práce:
167140
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Pracoviště Orální historie - soudobých dějin (24-KOHSD)
Program studia:
Historické vědy (N7105)
Obor studia:
Orální historie - soudobé dějiny (OHSD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
14. 6. 2016
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Herci a herečky, Film, Televize, Obrazy dějin
Klíčová slova v angličtině:
Actors and actresses, Film, Television, Image of history
Abstrakt:
Abstrakt Cílem této diplomové práce je postihnout pohled mladé (profesně) generace herců a hereček, kteří si zahráli v alespoň jednom filmovém či televizním snímku s tématikou dějin dvacátého století, na problematiku soudobých dějin a historické látky ve filmu. Dalším záměrem práce je sledovat reflexi rizik či výhod filmového zpracování dějinné události či samotného ovlivnění filmovým médiem, pamětníky z řad rodinných příslušníků narátorů a školní výukou. Výzkum je realizován prostřednictvím kvalitativní metody na základě polostrukturovaných rozhovorů se čtrnácti respondenty společně s analýzou filmových a televizních děl, v nichž ztvárnili jednotliví respondenti své role. Jedná se o případovou studii tzv. „exkluzivní“ skupiny umělců. Práce se taktéž věnuje otázce hercova „vcítění se“ do postavy. Klíčová slova: Herci a herečky, Obrazy dějin, Historická látka, Film, Vcítění
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of this thesis is to capture the view of young (professionally) generation of actors and actresses who have played in at least one film or television film with the theme of the history of the twentieth century, on problems of contemporary history and historical subjects in the film. Another aim is to examine the reflection of the risks or benefits of film processing or historical events affecting the film medium itself, survivors from among the family members of narrators and schooling. Research is conducted through qualitative methods based on interviews with fourteen respondents, together with an analysis of film and television works, in which individual respondents portraying their roles. This is a case study of called "exclusive" group of artists. The thesis also deals with the question of the actor's "empathy" in character. Key words: Actors and actresses, Image of history, Historical subject, Film, Empathy
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Martin Šimek 554 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Martin Šimek 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Martin Šimek 41 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jiří Hlaváček 542 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Martin Franc, Ph.D. 36 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Pavel Mücke, Ph.D. 152 kB