velikost textu

Twitterverse

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Twitterverse
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Táňa Nývltová
Vedoucí:
Ing. Martin Souček, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Adam Zbiejczuk
Konzultant:
Mgr. Josef Šlerka
Id práce:
167118
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav informačních studií - studia nových médií (21-UISKNM)
Program studia:
Informační studia a knihovnictví (N7201)
Obor studia:
Studia nových médií (SNM)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
16. 9. 2015
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Twitter, Twitterverse, komunita, aplikace třetích stran, historie Twitteru, případová studie, kvantitativní výzkum a porovnání aplikací, web 2.0
Klíčová slova v angličtině:
Twitter, Twitterverse, community, third party applications, history of Twitter, case study, quantitative research and comparison of applications, web 2.0
Abstrakt:
Abstrakt (česky) Diplomová práce se zabývá dosud komplexně česky nezpracovanou problematikou Twitterverse se zaměřením na komunitu Twitteru a aplikace třetích stran. Práce mapuje za použití metody kvantitativního výzkumu a případové studie vznik a vývoj Twitteru a s ním spojeného fenoménu Twitterverse. Práce má přispět k lepšímu a detailnějšímu porozumění této problematiky.
Abstract v angličtině:
Abstract (in English): The diploma thesis deals with yet in czech language unprocessed complex issue of Twitterverse with a focus on community Twitter and third party applications. The thesis is mapping origin and development of Twitter and the related phenomenon Twitterverse using quantative research methods and case study. The work should contribute to a better and more detailed understanding of this issue.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Táňa Nývltová 3.2 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Táňa Nývltová 243 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Táňa Nývltová 5 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Martin Souček, Ph.D. 220 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Adam Zbiejczuk 59 kB
Stáhnout Posudek konzultanta Mgr. Josef Šlerka 220 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Rudolf Vlasák 152 kB