velikost textu

Nejčastější pochybení zadavatelů při zadávání veřejných zakázek včetně rozhodovací praxe

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Nejčastější pochybení zadavatelů při zadávání veřejných zakázek včetně rozhodovací praxe
Název v angličtině:
The most frequent misconducts of contracting authorities in procurement process including case law
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Miroslava Tomková
Vedoucí:
JUDr. Vít Horáček, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.
Id práce:
167116
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
14. 9. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
veřejná zakázka, zadávání veřejných zakázek, zadavatel
Klíčová slova v angličtině:
public contract, public procurement, contracting authority
Abstrakt:
ABSTRAKT Tato práce popisuje nejčastější pochybení zadavatelů při zadávání veřejných zakázek a rovněž odkazuje na související rozhodovací praxi. Ačkoliv náleží zadávání veřejných zakázek k obchodnímu právu, jeho specifická právní úprava z něj dělá „sui generis“. To znamená, že zadávání veřejných zakázek v ČR je do určité míry samostatné. Zadávání veřejných zakázek je taktéž velice rozvíjející se oblast práva. Od roku 1995, kdy vstoupila v platnost první ucelená právní úprava, se museli zadavatelé seznámit se čtyřmi různými právními úpravami zadávání veřejných zakázek. Již teď je známo, že v roce 2016 vstoupí v platnost nová právní úprava. Obeznámení se s každou právní úpravou může být, zvláště pro méně odborně zdatné zadavatele, náročné a vedoucí k pochybením. Cílem této práce je analyzovat nejčastější pochybení zadavatelů při zadávání veřejných zakázek a uvést postup, kterým by se zadavatelé měli řídit, aby postupovali v souladu se zákonem. Důvodem této práce je přinést odpovědi na komplikované, ale také jednoduché problémy, kterými se zadavatelé musí při zadávání veřejných zakázek zabývat. Tato práce pozůstává z 12 kapitol, každá zabývající se rozdílným aspektem pochybení při zadávání veřejných zakázek a k tomu související rozhodovací praxi. První kapitola se zabývá určením kategorie zadavatele. Kapitola je rozdělena na tři části. První část popisuje postup pro určení kategorie veřejného zadavatele. Druhá část se zabývá určením kategorie dotovaného zadavatele. Třetí část vysvětluje určení kategorie sektorového zadavatele. Druhá kapitola popisuje určení druhu veřejné zakázky. Kapitola je rozdělena na čtyři části. První část se zabývá souběžným pořizováním dodávek a služeb. Druhá část zkoumá souběžné pořizování stavebních prací a služeb. Třetí část popisuje souběžné pořizování stavebních prací a dodávek. Čtvrtá část se zabývá slučováním nesouvisejících plnění do jedné veřejné zakázky. Třetí kapitola se zaměřuje na dělení předmětu veřejné zakázky. Čtvrtá kapitola zkoumá vícepráce. Pátá kapitola popisuje lhůty. Kapitola je rozdělena na čtyři části. První část se zabývá počátkem běhu lhůt. Druhá část se zaměřuje na konec běhu lhůt. Třetí část popisuje změnu lhůt. Čtvrtá část se zabývá zadávací lhůtou. Šestá kapitola se zaměřuje na zadávací dokumentaci. Kapitola je rozdělena na tři části. První část se zabývá zadávací dokumentací veřejných zakázek na stavební práce. Druhá část zkoumá zadání části veřejné zakázky subdodavatelům. Třetí část popisuje značkovou specifikaci. Sedmá kapitola popisuje kvalifikaci. Kapitola je rozdělena na tři části. První část se zabývá prokazováním kvalifikace subdodavatelem. Druhá část zkoumá dobu prokazování splnění kvalifikace. Třetí část se zabývá prokazováním kvalifikace v zjednodušeném podlimitním řízení. Osmá kapitola se zabývá podáním vícero nabídek. Devátá kapitola se zaměřuje na lhůtu pro otevírání obálek. Desátá kapitola popisuje posouzení a hodnocení nabídek. Kapitola je rozdělena na tři části. První část se zabývá zjevnou početní chybou. Druhá část zkoumá nulu v nabídce uchazeče. Třetí část se zabývá hodnotícími kritérii. Jedenáctá kapitola se zaměřuje na podstatnou změnu smlouvy. Dvanáctá kapitola popisuje uveřejňování. Hlavním cílem této práce je poukázat na nejčastější pochybení zadavatelů a prezentovat jim metody schopné vyřešit situaci tak, že nedojde k porušení zákona.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This thesis deals with the most frequent misconducts of contracting authorities in procurement process and also includes relating case law. However public procurement belongs to commercial law, its specific legislation makes it “sui generis”. It means that public procurement in the Czech Republic is to a certain extent independent. Public procurement is also very emerging field of law. Since 1995, when the first comprehensive legislation came into force, contracting authorities had to become acquainted with 4 different legislations governing public procurement. It is already known, that in 2016 a new legislation governing public procurement will come into force. Familiarization with each legislation can be, especially for less technically proficient contracting authorities, severe and leading to misconducts in procurement process. The purpose of my thesis is to analyse the most frequent misconducts of contracting authorities in procurement process and introduce the procedure which should be govern by contracting authorities so they would proceed in accordance with the law. The reason for my research is to bring answers for complicated, but also elementary problems that contracting authorities have to deal with in procurement process. The thesis is composed of twelve chapters, each of dealing with different aspect of misconduct in procurement process and relating case law to it. Chapter One deals with determination of the category of contracting authority. The chapter is subdivided into three parts. Part One describes process of determination of public contracting authority. Part Two deals with determination of subsidised contracting authority. Part Three explains determination of contracting authority operating in the water, energy, transport and postal services sectors. Chapter Two describes determination of the type of public contract. The chapter is subdivided into four parts. Part One deals with parallel acquiring of supplies and services. Part Two examines parallel acquiring of works and services. Part Three describes parallel acquiring of works and supplies. Part Four deals with merging unrelated performances into one public contract. Chapter Three concentrates on dividing the subject of public contract. Chapter Four examines situations where additional works, supplies or services become necessary. Chapter Five describes time limits. The chapter is subdivided into four parts. Part One deals with the beginning of time limits. Part Two concentrates on the termination of time limits. Part Three describes the modification of time limits. Part Four deals with merging the procurement time limit. Chapter Six concentrates on the procurement documents. The chapter is subdivided into three parts. Part One deals with procurement documents of public work contracts. Part Two examines awarding part of a contract to subcontractors. Part Three describes brand specifications. Chapter Seven describes qualifications. The chapter is subdivided into three parts. Part One deals with proving the criteria for qualification by subcontractor. Part Two examines the time limits allowed to prove the criteria for qualification. Part Three deals with proving the criteria for qualification in light regime. Chapter Eight deals with submission of several tenders. Chapter Nine concentrates on time limit for the opening of tenders. Chapter Ten describes the assessment and evaluation of tenders. The chapter is subdivided into three parts. Part One deals with obvious miscalculations. Part Two examines the zero sum in tenderers tenders. Part Three deals with the evaluation criteria. Chapter Eleven concentrates on the substantial modification of contract. Chapter Twelve describes publication. The main aim of my thesis is to point at the most frequent misconducts of contracting authorities and to present to them methods able to solve the situation so no violation of the law will be committed.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Miroslava Tomková 835 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Miroslava Tomková 29 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Miroslava Tomková 17 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Vít Horáček, Ph.D. 461 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D. 551 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 167 kB