velikost textu

Politické myšlení Karla Jasperse

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Politické myšlení Karla Jasperse
Název v angličtině:
The Political Thought of Karl Jaspers
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Martin Bojda
Školitel:
prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc.
Oponenti:
doc. PhDr. Jaroslav Šebek, Ph.D.
prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D.
Id práce:
167088
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Doktorský obor Soudobé evropské dějiny (24-DSED)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
Soudobé evropské dějiny (DSED)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
11. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Karl Jaspers; německá filosofie; dějiny idejí; idea univerzity; výmarská republika; Spolková republika; Hannah Arendt; existencialismus; marxismus; politická filosofie;
Klíčová slova v angličtině:
Karl Jaspers; German philosophy; history of ideas; idea of a university; Weimar Republic; Bundesrepublik; Hannah Arendt; Existentialism; Marxism; political philosophy;
Abstrakt:
Politické myšlení Karla Jasperse – abstrakt Cílem disertace byl výklad myšlení Karla Jasperse jako snahy o objasnění spojnic mezi základními charakteristikami lidského bytí a jeho historickými a politickými dimenzemi. V práci je sledován Jaspersův duchovní vývoj od systematicko-teoretického bádání k angažovanosti veřejného intelektuála. Jako jeho hlavní odkaz je ukázán význam neoddělitelnosti, vzájemné kultivace a osvědčování filosofického založení a historického bytí stejně jako zkoumání. Jaspers je představen jako významný aktér diskusí o problémech německé společnosti od 30. do 60. let 20. století, jehož přínos přitom nespočíval ve filosoficky ,,abstraktnějším“ analyzování problémů, nýbrž v odhalování toho, že společenské a politické bytí se neobejde bez filosofické sebereflexe člověka, struktury jeho existence a poznání a z ní vyvozených základních hodnot. Ve svých konfrontacích se situací německé kultury, politiky a společnosti Jaspers obohacoval veřejnou debatu kultivací filosofického a metodického vědomí, kladl důraz na rozlišování podstaty a nástrojů jednotlivých oblastí lidského ducha (věd, náboženství, filosofie, jednání) a na integraci řešení současných problémů do duchovní historie a jednoty lidstva. V práci je analyzován celek Jaspersova díla a působení z hlediska politických konsekvencí a vyjadřování Jaspersových postojů. Zvláštní pozornost je věnována jeho konfrontacím s německou duchovní tradicí a současností a jeho přístupu k dějinám a dějepisectví obecně. Rekonstrukce jeho interpretací německých kulturních a politických dějin je obohacována o výklad dosud nepublikovaných materiálů k jeho připravovaným knihám o německém národním vědomí a o jeho žačce Hannah Arendt.
Abstract v angličtině:
The Political Thought of Karl Jaspers – Abstract The aim of the dissertation was to interpret the thinking of Karl Jaspers as an endeavour to clarify the connecting lines between the basic characteristics of human being and its historical and political dimensions. In the book we reconstructed Jaspers' spiritual development from systematic-theoretical research to the engagement of a public intellectual. As his main legacy are shown the importance of the inseparability, of a mutual cultivation and prove of philosophical foundation and historical being as well as exploration. Jaspers is presented as an important participant in the discussions about the problems of German society from the 1930s to the 1960s, whose contribution laid not in a philosophically "more abstract" analysing of problems, but in discovering that social and political being cannot do without philosophical self-reflection of man, of the structure of human existence and knowledge and of the principial values derived from it. In his confrontations with the situation of German culture, politics and society, Jaspers enriched the public debate by cultivating the philosophical and methodical consciousness. He emphasized the distinctions between the nature and instruments of the different spheres of human spirit (of sciences, religion, philosophy or action) and the integration of the solutions of contemporary problems into the spiritual history and unity of humanity. The book analyzes the whole of Jaspers' work and action in terms of the political consequences and formulations of Jaspers' attitudes. A special attention is paid to Jaspers' confrontations with the German spiritual tradition and present and to his approaches to history and historiography in general. The reconstruction of his interpretations of the German cultural and political history is enriched by the explanation of unpublished materials to Jaspers' unfinished books on German national consciousness and on his pupil Hannah Arendt.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Martin Bojda 4.78 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Martin Bojda 351 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Martin Bojda 262 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jaroslav Šebek, Ph.D. 149 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D. 402 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. ak. mal. Jaroslav Alt 152 kB