velikost textu

Otevřené vzdělávací zdroje v kontextu environmentálních studií

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Otevřené vzdělávací zdroje v kontextu environmentálních studií
Název v angličtině:
Open educational resources in context of environmental studies
Typ:
Disertační práce
Autor:
Bc. Eduard Petiška
Školitel:
doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D.
Oponenti:
PhDr. Vlastimil Nečas, Ph.D.
MUDr. Jitka Feberová, Ph.D.
Konzultanti:
prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc., dr. h. c.
RNDr. Jana Dlouhá, Ph.D.
Id práce:
167076
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Doktorský obor Environmentální studia (24-DES)
Program studia:
Environmentální studia (P1602)
Obor studia:
Environmentální studia (ENV)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
4. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Otevřené vzdělávací zdroje; Wikipedie; environmentální obory; kvalita informací
Klíčová slova v angličtině:
Open educational resources; Wikipedia; environmental disciplines; information quality
Abstrakt:
Abstrakt Disertační práce se zabývá problematikou otevřených vzdělávacích zdrojů (OER) v kontextu environmentálních studií. Práce je koncipována jako soubor čtyř tematicky navazujících studií, jež byly publikovány ve formě recenzovaných článků v relevantních odborných časopisech. Úvodní část práce je věnována širšímu kontextu problematiky otevřených vzdělávacích zdrojů a objasnění tematických souvislostí jednotlivých publikací. První studie diskutuje problematiku otevřených vzdělávacích zdrojů, hodnocení jejich kvality a možnosti využívání v environmentálních oborech; zároveň analyzuje různé typy zdrojů, jež jsou dostupné pro environmentální vzdělávání v českém prostředí. Na tomto základě je založen design výzkumu provedený mezi studenty environmentálních oborů na českých vysokých školách na vzorku 233 respondentů. Výsledky výzkumu jsou prezentovány ve druhé studii zaměřující se na hodnocení kvality a ve třetí studii, v níž jsou řešeny obecné způsoby využívání OER. Ze zjištění plyne, že nejvyužívanějším zdrojem je pro studenty Wikipedie, kterou zároveň považují za poměrně kvalitní zdroj. V další studii je proto řešena problematika Wikipedie, přičemž je navržena ověřitelnost tvrzení respektovanými zdroji jako indikátor kvality pro využívání Wikipedie v rámci environmentálního vzdělávání na vysokoškolské úrovni; pomocí tohoto indikátoru je také analyzováno 1020 tvrzení v nejzobrazovanějších environmentálních článcích na české Wikipedii. Výsledky, které jsou prezentovány v poslední studii, ukazují, že tyto články obsahují množství neozdrojovaných tvrzení a jejich využití pro vysokoškolské účely je tak problematické. Klíčová slova Otevřené vzdělávací zdroje; Wikipedie; environmentální obory; kvalita informací
Abstract v angličtině:
Abstract The dissertation deals with the issue of open educational resources (OER) in the context of environmental studies. The thesis has been framed as a set of four thematically related studies published as peer-reviewed articles in relevant professional journals. The introductory section deals with the broader context of the issue of open educational resources and clarifies the thematic context of individual publications. The first study discusses the issue of open educational resources, the evaluation of their quality and possibilities of use in environmental disciplines; at the same time, it analyzes various types of resources available for environmental education in the Czech environment. Based on this, research was carried out among students of environmental disciplines at Czech universities on a sample of 233 respondents. The results of the research are presented in the second study, which focuses on quality assessment, while the third study deals with the general methods of OER use. Findings show that the most widely used resource among students is Wikipedia, which they also consider to be a relatively high-quality resource. For these reasons, the last study focuses further on Wikipedia and the proposed verifiability of claims by respected sources as a quality indicator for the use of Wikipedia in environmental education at the higher education level. In total, 1,020 statements have been analyzed using this indicator in environmental articles on Czech Wikipedia with the highest number of page views; the results presented in the final study show that these articles contain a number of unreferenced statements and their use for higher educational purposes is thus problematic. Keywords Open educational resources; Wikipedia; environmental disciplines; information quality
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Eduard Petiška 3.69 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Eduard Petiška 52 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Eduard Petiška 48 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Vlastimil Nečas, Ph.D. 182 kB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Jitka Feberová, Ph.D. 452 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PaedDr. Tomáš Hák, Ph.D. 152 kB