velikost textu

Hudba ve zpravodajské televizní reportáži v České republice

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Hudba ve zpravodajské televizní reportáži v České republice
Název v angličtině:
Music in the TV news Coverage in Czech Republic
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Josefina Smolková
Vedoucí:
Phdr. Martin Lokšík
Oponent:
Mgr. Pavel Beneš
Id práce:
166964
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (N7202)
Obor studia:
Žurnalistika (ZN)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
24. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (C)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Hudba, Zpravodajská reportáž, Hudební psychologie, Sémantická analýza, Hudba v televizní reportáži, Neautentická hudba
Klíčová slova v angličtině:
Music, TV news coverage, Music psychology, Semantic analysis, Music in TV news coverage, Non-authentic music
Abstrakt:
Anotace Tato práce se zabývá otázkou, jak často a jakým způsobem je využívána hudba ve zpravodajské reportáži českých televizních stanic. Zároveň skrze poznatky hudební psychologie poukazuje na nežádoucí vliv takto používané hudby na objektivitu zpravodajských sdělení, protože hudba ovlivňuje způsob, jakým bude zpráva pochopena a interpretována divákem. Celou práci tvoří dvě hlavní části – teoretická a praktická. V teoretické části se zabýváme hudební psychologií, hudební analýzou, vývojem hudby a zvuku v audiovizuálním díle a praxí používání zvuku v televizních zprávách. Kapitola o hudební psychologii představuje základní a pokročilé koncepty a poznatky oboru týkající se schopností hudby působit na lidskou komunikaci, vnímání, porozumění, paměť, prožitky, emoce a vzpomínky. Další kapitola je věnována hudební analýze se zaměřením na sémantickou analýzu. Třetí a poslední kapitola teoretické části se zabývá hudbou a zvukem v audiovizuálním díle a také vývojem práce se zvukem a hudbou v televizním vysílání a zpravodajství. Také pojednává o zvyklostech tvorby televizních zpráv a televizního zpravodajství. V praktické části představujeme náš vlastní výzkum. V první kapitole interpretujeme data z kvantitativní části výzkumu. Tento výzkum se věnoval četnosti používání hudby v prvních šesti měsících roku 2018 v reportážích televizních zpráv čtyř hlavních televizních kanálů na českém mediálním trhu (Česká televize, TV Nova, FTV Prima, TV Barrandov). Druhá kapitola o kvalitativní části výzkumu se podrobněji věnuje charakteristikám vybraných reportáží obsahujících neautentickou uměle přidanou hudbu.
Abstract v angličtině:
Annotation This thesis deals with the question how music is used and how often in the news report of Czech TV stations. It also presents findings of musical psychology, that points to the undesirable influence of such music on the objectivity of news reports because music influences the way the news is understood and interpreted by the viewer. The whole work consists of two main parts - theoretical and practical. In the theoretical part, we deal with music psychology, music analysis, music and sound development in the audiovisual work and the practice of sound production in television news. The chapter on musical psychology presents the basic and advanced concepts and knowledge of the field, which relate to the ability of music to interact with human communication, perception, understanding, memory, experiences and emotions. The next chapter is devoted to musical analysis focusing on semantic analysis. The third and final chapter of the theoretical part is dedicated to music and sound in audiovisual works as well as the development of work with sound and music in television broadcasting and news. It also covers the development and specifics of production of TV news. In the practical part, we present our own research. The first chapter describes and explains the data from the quantitative part of the research. This research studied the number of uses of music in the first six months of 2018 in the TV news of the four main TV channels on the Czech media market (Czech Television, TV Nova, FTV Prima, TV Barrandov). In the second chapter on the quality part of the research, we focus more on the characteristics of selected reports which contained non- authentic artificially added music.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Josefina Smolková 2.52 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Josefina Smolková 137 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Josefina Smolková 181 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Josefina Smolková 186 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Phdr. Martin Lokšík 241 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Pavel Beneš 322 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Prof. MgA. D.J. Novotný 152 kB