velikost textu

Agenturní zaměstnávání

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Agenturní zaměstnávání
Název v angličtině:
Agency employment
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Martin Dohnal
Vedoucí:
doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Roman Lang, Ph.D.
Id práce:
166941
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
30. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
agenturní zaměstnávání, agentura práce, agenturní zaměstnanec
Klíčová slova v angličtině:
agency employment, employment agency, agency worker
Abstrakt:
Agenturní zaměstnávání Abstrakt Ve své diplomové práci se zabývám problematikou agenturního zaměstnávání. Institut agenturního zaměstnávání byl do našeho právního řádu včleněn v roce 2004 a v současnosti představuje velmi oblíbenou alternativu tradičního pracovního poměru. Zaměstnavatelé jej vnímají coby institut, který jim umožňuje rychle a efektivně reagovat na změny odehrávající se na trhu práce a jednoduše tak získat v danou chvíli potřebné zaměstnance. Ke zpracování diplomové práce na toto téma jsem se rozhodl především proto, že se jedná o velmi zajímavou problematiku s výrazným ekonomickým přesahem a velkým podnikatelským potenciálem, která ale nemá komplexní, ucelenou a místy ani jednoznačnou právní úpravu. Práce se skládá z úvodu, závěru a šesti kapitol. První kapitola čtenáře seznamuje s pojmem a okolnostmi vzniku institutu agenturního zaměstnávání v právním řádu České republiky. V další kapitole věnuji pozornost právní regulaci agenturního zaměstnávání. Nejprve se zde krátce zmiňuji o historii právní úpravy agenturního zaměstnávání, poté se zaměřím na mezinárodní právní úpravu a v závěru je proveden stručný exkurz také do evropské úpravy. Ve třetí a čtvrté kapitole již do hlubší míry rozpracovávám nejprve soukromoprávní aspekty agenturního zaměstnávání, a poté i veřejnoprávní aspekty vycházejí zejména ze zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Kapitola předposlední stručně popisuje kontrolní a sankční činnost orgánů státu v oblasti agenturního zaměstnávání. Poslední kapitola zkoumá benefity a úskalí institutu agenturního zaměstnávání. Její neopomenutelnou součástí je rovněž mé zamyšlení nad budoucností tohoto institutu v českém právním řádu. V textu diplomové práce vycházím zejména z relevantních právních předpisů, zákonů a podzákonných právních norem. Dále pro psaní využívám rozsáhlé množství odborných knižních publikací, článků odborných časopisů, české i zahraniční judikatury a v neposlední řadě také elektronické články. Klíčová slova: agenturní zaměstnávání, agentura práce, agenturní zaměstnanec
Abstract v angličtině:
Agency Employment Abstract My diploma thesis is focused on the agency employment. The institute of agency employment was integrated to our system of the legal regulations in 2004 and nowadays it is a very popular alternative of traditional employment. Employers perceived it as an institute that enables them to react quickly and effectively to the changes which take place on the labour market and therefore gain the needed employees in the right time. I decided to write about this topic mainly because agency employment is very interesting issue with great business opportunities, but unfortunately the Czech regulation isn’t as complex and clear as it could be. Therefore, I find this topic quite intriguing. The thesis is divided into introduction, conclusion and six more chapters. First chapter introduces the term and origin of the institute of agency employment within the Czech system of legal regulations. Next chapter focuses on the legal regulation of agency employment. Firstly, I mention very briefly history of the agency employment legislation, then I focus on the international legislation of the agency employment and last but not least I also give a short excursion into European legislation. In the third and fourth chapter I analyse in depth private law aspects of the agency employment and then also specifics of the public law aspects, which are particularly described in the Employment Act. The penultimate chapter briefly describes the control of the state authority in the field of agency employment. The last chapter explores benefits and difficulties of the agency employment. The important part of this chapter are also my suggestions and thoughts regarding the future of this institute within the Czech legal system. As my source of information during writing this diploma thesis I used mainly the legal regulations, secondary legislation, a large number of legal books, articles both printed and online, and also Czech and foreign case law. Key words in English: agency employment, employment agency, agency worker
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Martin Dohnal 719 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Martin Dohnal 96 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Martin Dohnal 89 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D. 124 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Roman Lang, Ph.D. 201 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 151 kB