velikost textu

Využití orální historie v cestovním ruchu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Využití orální historie v cestovním ruchu
Název v angličtině:
Use of Oral History in Tourism
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Zbyněk Vacek
Vedoucí:
PhDr. Pavel Mücke, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Přemysl Houda, Ph.D.
Id práce:
166933
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Pracoviště Orální historie - soudobých dějin (24-KOHSD)
Program studia:
Historické vědy (N7105)
Obor studia:
Orální historie - soudobé dějiny (OHSD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
12. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Orální historie, cestovní ruch, narátor v cestovním ruchu, průvodcovské služby, zájezd
Klíčová slova v angličtině:
Oral history, tourism, narrator in tourism, tour guiding, tour
Abstrakt:
Abstrakt Cílem diplomové práce je představit možnosti integrace orální historie, přesněji jejích prvků a principů, do služeb v oblasti cestovního ruchu. V teoretické části práce představuje pojmy a definice týkající se cestovního ruchu a orální historie, jichž následně využívá. Zároveň představuje tezi o využití orální historie v cestovním ruchu formou krátké úvahy. V empirické části pak diplomová práce představuje současný způsob využívání prvků orální historie v cestovním ruchu na konkrétních příkladech a na základě orálně-historických rozhovorů s narátory působícími v hornickém skanzenu a v cestovní kanceláři, jejich analýz a interpretací. Součástí empirické části je výzkum poptávky po službách cestovního ruchu obsahujících orálně-historické prvky a SWOT analýza potenciálu zavádění orální historie v rámec průvodcovských a doplňkových služeb v cestovním ruchu, jejich provozování a propagace, která poukáže na silné a slabé stránky, příležitosti a ohrožení při začleňování orální historie do spektra služeb v cestovním ruchu. Diplomová práce poukazuje na neprobádanost tohoto spojení a potenciální přínos nejen pro oba zmíněné obory, ale i pro klienty cestovních kanceláří a návštěvníky kulturních nemovitých památek včetně muzeí a skanzenů. Klíčová slova Orální historie, cestovní ruch, narátor v cestovním ruchu, průvodcovské služby, zájezd
Abstract v angličtině:
Abstract (English) The aim of this diploma thesis is to introduce possibilities of oral history, specifically its elements and principles, into services included in tourism. The theoretical part states the essential terms and definitions used in this thesis concerning oral history and tourism. This part also includes a vision of using oral history and its elements within the field of tourism. The empiric part shows the current use of oral history in tourism giving specific examples and supports them by interviews with narrators who work in Open-Air Museum of Mining and a travel agency and their interpretation. A few pages of the empiric part are dedicated for a research of tourist’s demand for services in tourism that include oral history elements and a SWOT analysis of integrating oral history into tourism services including tourist guiding and other supplementary services in tourism. The aim is to introduce the strengths, weaknesses, opportunities and threats of this integration. The diploma thesis also notices the understudying of both tourism and oral history in connection with each other and shows the potential of such connection with the benefits for both subjects, travel agencies’ clients and visitors to sights such as museums or open-air museums. Keywords: Oral history, tourism, narrator in tourism, tour guiding, tour
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Zbyněk Vacek 1.81 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Zbyněk Vacek 85 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Zbyněk Vacek 85 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Pavel Mücke, Ph.D. 179 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Přemysl Houda, Ph.D. 50 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. et Mgr. Lenka Krátká 152 kB