velikost textu

„Hitler je v háji, Stalin je v háji a já jsem tu pořád." Analýza životních příběhů manželek a potomků osob odsouzených v procesu v čele s Rudolfem Slánským

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
„Hitler je v háji, Stalin je v háji a já jsem tu pořád." Analýza životních příběhů manželek a potomků osob odsouzených v procesu v čele s Rudolfem Slánským
Název v angličtině:
"Hitler's gone, Stalin's gone and I'm still here." The life stories of wives and descendants of persons convicted in the trial of Rudolf Slansky
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Kristýna Bekrová
Vedoucí:
Mgr. Jiří Hlaváček
Oponent:
doc. PhDr. Pavel Mücke, Ph.D.
Id práce:
166894
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Pracoviště Orální historie - soudobých dějin (24-KOHSD)
Program studia:
Historické vědy (N7105)
Obor studia:
Orální historie - soudobé dějiny (OHSD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
20. 9. 2016
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ABSTRAKT Předkládaná diplomová práce se zabývá reflexí politického procesu s protistátním spikleneckým centrem v čele s Rudolfem Slánským v životech rodin odsouzených. Hlavním cílem práce je přiblížit zkušenosti a osobní postoje manželek a potomků odsouzených osob k politickým procesům a zachytit proměny, rozdíly i podobnosti v interpretacích těchto událostí napříč jednotlivými generacemi. Pracovní hypotéza vychází z předpokladu, že vlivem rozdílné historické zkušenosti dochází u jednotlivých generací k odlišnému vnímání událostí 50. let a k posunu v interpretaci politického procesu. První část práce je věnována teoretickým konceptům utváření rodinné paměti, specifikům použitých pramenů a metodologickým postupům. Další část práce přibližuje proces s protistátním spikleneckým centrem a následné snahy o jeho revizi a rehabilitaci odsouzených. Vlastní práce je rozdělena dle časových období, ve kterých je provedena analýza a interpretace vzpomínek samotných aktérů procesu i jejich blízkých příbuzných. Klíčová slova: Politické procesy, rodinná paměť, Rudolf Slánský, 50. léta, perzekuce, trauma.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The presented thesis deals with the reflection of the political process with anti-state conspiracy center headed by Rudolf Slánský in the lives of the families of convicted. The main goal is to bring personal experiences and attitudes of wives and descendants of sentenced persons to the political processes, and capture the changes, differences and similarities in the interpretation of these events across the generations. The working hypothesis is based on the assumption that the different historici experiences in each generation influence a perception of events in the fifties and shift the interpretation of the political process. The first part is devoted to theoretical concepts of the formation of family memory, the specifics of sources and methodological procedures. Another part of the paper is approaching process with anti-state conspiracy center and subsequent efforts to revise it and the rehabilitation of convicted. The thesis is divided according to the time periods in which an analysis and interpretation of memories of the process actors and their close relatives is done. Key words: political trial, family memory, Rudolf Slánsky, the fifties, persecution, trauma.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kristýna Bekrová 1007 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kristýna Bekrová 112 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kristýna Bekrová 60 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jiří Hlaváček 364 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Pavel Mücke, Ph.D. 240 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PaedDr. Miroslav Vaněk, Ph.D. 153 kB