velikost textu

Aktivní stárnutí seniorů žijících v domácím prostředí, jejich ochota a možnosti se sociálně aktivizovat

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Aktivní stárnutí seniorů žijících v domácím prostředí, jejich ochota a možnosti se sociálně aktivizovat
Název v angličtině:
Active ageing seniors who are living at home and their willingness and possibilities of social activization
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Petra Bočková
Vedoucí:
PhDr. Eva Dragomirecká, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Pavla Kodymová, Ph.D.
Id práce:
166833
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra sociální práce (21-KSOCP)
Program studia:
Sociální politika a sociální práce (B6731)
Obor studia:
Sociální práce (SOPR)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
18. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
stáří|stárnutí|senior|aktivní stárnutí|potřeby seniorů|volný čas|volnočasové aktivity
Klíčová slova v angličtině:
old age|ageing|senior|active ageing|needs of seniors|Leisure time|leisure activities
Abstrakt:
ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na zmapování možností trávení volného času pro seniory, kteří žijí v domácím prostředí. Práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část práce se zabývá zkoumáním pojmů stáří, stárnutí, kvalita života, životní styl seniorů, aktivní stárnutí, volný čas nebo aktivity pro seniory. Aktivity pro seniory dále v textu dělím na aktivity organizované a neorganizované. Výzkumná část práce analyzuje pomocí kvantitativního výzkumu organizace a s nimi spojené volnočasové aktivity, které jsou seniorům nabízeny. Kvantitativní výzkum byl realizován pomocí dotazníku. Z výsledku je patrné, jakým způsobem jsou jednotlivé aktivity organizovány, kdo organizace navštěvuje, jak jsou organizace vytížené, jaké aktivity jsou nabízeny, jaké aktivity jsou oblíbené nebo jak organizace spolupracují mezi sebou. Klíčová slova Stáří - Stárnutí - Senior - Aktivní stárnutí - Potřeby seniorů - volný čas - volnočasové aktivity
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The bachelor thesis is focused on mapping the possibilities of spending free time for seniors who live in the home environment. The thesis consists of theoretical and practical part. The theoretical part deals with the research of the terms old age, aging, quality of life, lifestyle of seniors, active aging, leisure or activities for seniors. The activities for seniors are divided into activities organized and unorganized. The research part of the thesis analyzes organizations and the associated leisure time activities that are offered to seniors using the quantitative research. Quantitative research was conducted using a questionnaire. The result shows how the individual activities are organized, who are the visitors of organizations, how busy organizations are, what activities are offered, what activities are popular or how organizations work together. Keywords Old age – Ageing – Senior - Active ageing - Needs of seniors - Leisure time - Leisure activities
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Petra Bočková 1.57 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Petra Bočková 274 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Petra Bočková 128 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Petra Bočková 76 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Eva Dragomirecká, Ph.D. 185 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Pavla Kodymová, Ph.D. 153 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Kateřina Šámalová 152 kB