velikost textu

Hodnocení úrovně pohybové aktivity, tělesné zdatnosti a motorických dovedností u mladých hráčů fotbalu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Hodnocení úrovně pohybové aktivity, tělesné zdatnosti a motorických dovedností u mladých hráčů fotbalu
Název v angličtině:
Assessment of physical activity, physical fitness and motor skills in young football players
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Filip Zitta
Vedoucí:
Mgr. Jakub Kokštejn, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Petr Šťastný, PhD
Id práce:
166827
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Sportovní hry (51-600300)
Program studia:
Tělesná výchova a sport (B7401)
Obor studia:
Tělesná výchova a sport (TVS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
fotbal, zdatnost, pohybová aktivita, pohybová způsobilost, děti
Klíčová slova v angličtině:
football, fitness, physical aktivity, motor competence, children
Abstrakt:
Abstrakt Název: Hodnocení úrovně pohybové aktivity, tělesné zdatnosti a motorických dovedností u mladých hráčů fotbalu Autor: Filip Zitta Vedoucí práce: Mgr. Jakub Kokštejn, Ph.D. Cíle práce: Cílem je provést týdenní monitorování pohybové aktivity, zjistit úroveň tělesné zdatnosti a motorických dovedností. Metody: Sledované soubory tvořili hráči FK Příbram (n=28; věk 10,3±0,7 let). Pro získání potřebných dat o pohybové aktivitě bylo použito akcelerometrů Actigraph GT3X. Pro zjištění úrovně tělesné zdatnosti byl použit Unifittest 6- 60 a pro zjištění úrovně motorických dovedností byl použit TGMD-2 test. Cíle: Průměrná denní doba strávená ve střední nebo vysoké aktivitě byla stanovena na 80 min a přesáhla denní doporučené množství. V testu tělesné zdatnosti dosáhlo 43 % dětí hodnocení nad průměrem a 35,7% pod průměrem. Zbytek dosáhl průměrného hodnocení. V testu motorických dovedností nebyl nikdo hodnocen dobře nebo velmi dobře. Nadprůměrného hodnocení dosáhlo pouze 7%. Většina dětí (42,9%) byla hodnocena průměrně, pouze 17,8% bylo hodnoceno slabě nebo velmi slabě. Klíčová slova: pohybová aktivita, motorické dovednosti, tělesná zdatnost, akcelerometr, Unifittest 6-60, TGMD-2, akcelerometr
Abstract v angličtině:
Abstract Title: Level of physical activity, motor skills and physical ability of young football players Author: Filip Zitta Supervisor: Mgr. Jakub Kokštejn, Ph.D. Objectives: The goal is to conduct weekly monitoring of physical activity, to determine the level of physical fitness and motor skills Methods: Target market of the thesis are consisted of FK Příbram players (n = 28; age 10.3 ± 0.7 years). The Actigraph GT3X accelerometers were used to obtain the necessary data about the motion activity. To determine the level of fitness, the Unifittest 6-60 was used and a TGMD-2 TES was used to determine the level of motor skills . Results: The average daily time spent in medium or high activity was set at 80 min and exceeded the daily recommended amount. In the fitness test, 43% of children reached a rating above average and 35.7% below average. The rest reached the average rating. In a motor skills test, no one was rated well or very well. The above-average rating reached only 7%. Most children (42.9%) Was assessed on average, only 17.8% were rated weakly or very weakly. Key words: physical aktivity, motor skills, physical ability, accelerometer, Unifittest 6-60, TGMD-2
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Filip Zitta 1.16 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Filip Zitta 90 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Filip Zitta 62 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jakub Kokštejn, Ph.D. 205 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Petr Šťastný, PhD 125 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Rostislav Vorálek, Ph.D. 153 kB