velikost textu

Vnímání „divého muže“ v Čechách v letech 1511–1612

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vnímání „divého muže“ v Čechách v letech 1511–1612
Název v angličtině:
Perception of „wild man“ in Bohemia in the years 1511–1612
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Elena Babich
Vedoucí:
doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Mgr. Magdaléna Nespěšná Hamsíková, Ph.D.
Id práce:
166825
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Program studia:
Historické vědy (N7105)
Obor studia:
Dějiny evropské kultury (MDE)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
18. 1. 2017
Výsledek obhajoby:
Výborně
Informace o neveřejnosti:
Příloha práce byla vyloučena ze zveřejnění.
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Divý muž, Petrus Gonsalvus, sbírka kuriozit, Rudolf II., dějiny lékařství 16.-17. st.
Klíčová slova v angličtině:
Wild man, Petrus Gonsalvus, collection of curiosities, Rudolf II., history of medicine 16.-17.century
Abstrakt:
Bibliografická citace Vnímání „divého muže“ v Čechách v letech 1511–1612 [rukopis] : diplomová práce / Elena Babich ; vedoucí práce: doc. PhDr. Martin Zlatohlávek. -- Praha, 2017. – 84 s. Anotace Diplomová práce „Vnímání „divého muže“ v Čechách v letech 1511–1612“ se zabývá možnými způsoby vnímání „divého muže“ v českých zemích v letech 1511– 1612. Zkoumá postavu divého muže v české lidové kultuře, v názorech teologů, lékařů, malířů a evropských panovníků. Analyzuje zachované originální prameny a původní texty, shrnuje dosavadní bádání a definuje pojem „divého muže“. Snaží se vysvětlit důvody, příčiny kladného a záporného postoje společnosti, jednotlivců vůči divému muži v českém kontextu. Práce je zaměřená především na zobrazení nemocných hypertrichózou v přírodovědeckých katalozích a sbírkách kuriozit. Soustředí se na jev Petra Gonzalese, který změnil stereotypy o divém muži. K jednotlivým dílům souhrne předkládá dosavadní poznatky ve věci autorství, chronologie, malířského podání. Klíčová slova Divý muž, Petrus Gonsalvus, sbírka kuriozit, Rudolf II, dějiny lékařství
Abstract v angličtině:
Abstract The diploma thesis „Perception of „wild man“ in Bohemia in the years 1511–1612“ deals with possible ways of perceiving the “wild man” in the Czech lands in the years 1511–1612. It research the figure of the wild man in the Czech folk culture, in opinions theologians, doctors, painters and European monarchs. It analyzes preserved authentic sources and original texts, summarizing the research and defines the term of “wild man”. It tries to explain the causes of positive and negative attitudes of society and individuals in the Czech context. The thesis is primary focused on the imaging patients with hypertrichosis in natural science catalogs and collections of curiosities. It focused on the phenomenon Petrus Gonzales, who changed stereotypes about the wild man. To individual works collectively presents current knowledge concerning authorship, chronology, painterly submissions. Keywords Wild man, Petrus Gonsalvus, collection of curiosities, Rudolf II, history of medicine Počet znaků (včetně mezer): 137 366
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Elena Babich 546 kB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Elena Babich 7.18 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Elena Babich 61 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Elena Babich 57 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D. 426 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mgr. Magdaléna Nespěšná Hamsíková, Ph.D. 278 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc. 154 kB