velikost textu

Metafyzické základy filozofie Ladislava Klímy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Metafyzické základy filozofie Ladislava Klímy
Název v angličtině:
Metaphysical essentials of Ladislav Klíma´s philosophy
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Jan Kratochvíl
Oponenti:
prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.
Mgr. David Rybák, Ph.D.
Konzultant:
doc. PhDr. Naděžda Pelcová, CSc.
Id práce:
166797
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - základy společenských věd (RIGO)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
4. 2. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Ladislav Klíma, metafyzika, egosolismus, ludibrionismus, Vůle, hra, Boží praxe
Klíčová slova v angličtině:
Ladislav Klíma, metaphysics, egosolism, ludibrionism, Will, play, God's Practice
Abstrakt:
ABSTRAKT Práce je věnována rozboru metafyzických základů filozofie českého spisovatele a myslitele Ladislava Klímy. Zachycuje jeho polemiku se starší filozofickou tradicí a vlastními inspiračními zdroji a odhaluje zásadní kontradikce výsledného celku – egosolismu. Těžiště práce leží v analýze přechodu jistého metafyzického vidění světa ve specifický etický apel a s tím související kritikou křesťanské víry tak, jak ji Klíma vnímal. Ta je mnohem více emocionální, než racionální, tato emotivita je ilustrována ukázkami z Klímovy beletristické tvorby. Z nich je rovněž dovozováno ulpívání na hlediscích tradiční metafyziky. V závěru práce jsou shrnuta východiska Klímova filozofování, z nichž popsané kontradikce nutně vyplývají. Je ovšem navržen takový způsob čtení Klímova díla, který je vůči myšlenkové nesoudržnosti výsledného intelektuálního konstruktu indiferentní.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This work focuses on the analysi s of methaphysical philosophy of a Czech writer and philosopher Ladislav Klíma. It studies his discourse with older philosophical tradition and his own sources of inspiration and demonstrates essential contradictions of the resulting philosophy – egosolism. The main focus of this work is in analysis of the transition of a certain methaphysical view on the world to ethical challenge and criticism of Christian faith as Klíma understood it. It is rather emotional than rational as Klíma's literary works show. They are also used to demonstrate his adherence to traditional methaphysical points of view. The final part of this work sums up Klíma's philosophical ideas from which inevitably stem these contradictions. A way of reading Klíma's body of work is offered which is indifferent to incoherences of Klíma's intelectual construct.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jan Kratochvíl 534 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jan Kratochvíl 38 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jan Kratochvíl 37 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. 190 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. David Rybák, Ph.D. 177 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.43 MB