velikost textu

Horníci jako profese na pozadí ostravského regionu.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Horníci jako profese na pozadí ostravského regionu.
Název v angličtině:
Miners as a profession in the background of the Ostrava region.
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Kateřina Hybešová
Vedoucí:
doc. PhDr. Pavel Mücke, Ph.D.
Oponent:
Mgr. et Mgr. Lenka Krátká, Ph.D.
Id práce:
166792
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Pracoviště Orální historie - soudobých dějin (24-KOHSD)
Program studia:
Historické vědy (N7105)
Obor studia:
Orální historie - soudobé dějiny (OHSD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
4. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
horník, dělník, Ostrava, ostravsko-karvinský revír, hornická kolonie
Klíčová slova v angličtině:
miner, worker, Ostrava, Ostrava-Karviná district, mining colony
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce mapuje vývoj hornictví a hornických kolonií v ostravském regionu a zabývá se také interpretací rozhovorů s horníky vykonávajícími své povolání v ostravsko-karvinském revíru v letech 1950 až 1994. Soustředí se nejen na zmapování vývoje prostředí a podmínek hornictví v ostravském regionu, ale především na důvody a motivaci pro výběr fyzicky a psychicky náročného a často životu nebezpečného povolání, jakým hornictví je. Práce je řešena induktivní metodou, kdy procesy na úrovni jednotlivců vztahuji na širší skupiny. Takovéto zpracování mi vedle tradičních písemných pramenů umožňuje zpracování, tedy analýza a interpretace rozhovorů s pamětníky. Zjištěním práce je skutečnost, že existují tři hlavní motivy pro výběr hornického povolání, kterými jsou rodinný kontext a tradice, možnost nezúčastnit se povinného dvouletého vojenského výcviku a v neposlední řadě také nadstandardní finanční ohodnocení a materiální zajištění, které s sebou hornické povolání nese. Práce mimo jiné nabízí další z pohledů na to, jak žil dělník v socialistickém Československu.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis deals with the development of mining and mining colonies in the Ostrava region and also deals with the interpretation of interviews with miners performing their profession in the Ostrava-Karviná mining district between years 1950 and 1994. It focuses not only on the development of the environment and mining conditions in the Ostrava region, but also reasons and motivations for choosing a demanding and often life-threatening profession, as mining is. The thesis is produced using inductive method, where the processes at the individual level apply to wider groups. Such processing allows me to process interviews with witnesses alongside traditional written sources. The finding of the thesis is the fact that there are three main motives for the choosing of mining profession, which are family tradition, the possibility of not participating in two-year compulsory military training and last but not least, the above-standard wage. The thesis offers another view on how workers in socialist Czechoslovakia lived.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kateřina Hybešová 2.24 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kateřina Hybešová 181 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kateřina Hybešová 177 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Pavel Mücke, Ph.D. 177 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. et Mgr. Lenka Krátká, Ph.D. 501 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PaedDr. Miroslav Vaněk, Ph.D. 152 kB