velikost textu

Cestovatelé mezi Československem a Velkou Británií v letech 1945-1948.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Cestovatelé mezi Československem a Velkou Británií v letech 1945-1948.
Název v angličtině:
Travelers between the Czechoslovakia and the Great Britain in the years 1945-1948
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Jaroslav Kučera
Vedoucí:
doc. PhDr. Pavel Mücke, Ph.D.
Oponent:
Mgr. et Mgr. Petr Wohlmuth
Id práce:
166790
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Pracoviště Orální historie - soudobých dějin (24-KOHSD)
Program studia:
Historické vědy (N7105)
Obor studia:
Orální historie - soudobé dějiny (OHSD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
4. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Třetí republika, Velká Británie, poválečná Evropa, repatriace, cestování.
Klíčová slova v angličtině:
Third Czechoslovak republic, Great Britain, postwar Europe, repatriation, travelling.
Abstrakt:
Abstrakt: Tato práce se zabývá poválečnými cestovateli mezi Československem a Velkou Británií v letech 1945 – 1948 a je tématicky rozdělena do tří kapitol. V první části se zaměřuje na dopady války na evropské státy a převážně na Československo, Velkou Británii a Německo. Zdrůrazňuje zejména stav dopravní infrastruktury, která byla klíčová pro hromadné návraty lidí domů. Důležitou součástí těchto návratů byl také sofistikovaný plán, který československá exilová vláda vytvořila. Ve druhé části zkoumá vývoj československo- britských vztahů a také působení diplomatických a kulturních institucí, které byly rozhodující při poskytování zahraničních stáží a zahraničních studijních programů. Skrze studijní programy mohlo mnoho studentů a vědeckých pracovníků navštívit Velkou Británii. Pro studium vzájemných vztahů je v této práci zohledněno také působení československých exulantů a jejich vliv na britskou veřejnost. V závěrečné části popisuje cestovní podmínky v poválečné Evropě. Tyto cestovní podmínky se snaží objasnit na základě dobových pramenů a hlavně z písemných a audiovizuálních vzpomínek pamětníků. Důraz je zde kladen na popis repatriace z Velké Británie a na obnovu cestovních tras civilní dopravy, která se po roce 1945 vcelku rychle obnovila.
Abstract v angličtině:
Abstract: This thesis deals with the postwar travelers between Czechoslovakia and Great Britain in 1945 – 1948 and it is thematiclly divided into three chapters. The first part focuses on the impacts of the war on European countries and mainly on Czechoslovakia, Breat Britain and Germany. It mainly emphasizes the state of transport infrastructure, which has played a key role in bringing people back home. An important part of these returns was also the sophisticated plan that the Czechoslovak government in exile created. The second part examines the development of Czechoslovak – British relations as well as the work of diplomatic and cultural institutions which played a key role in providing foreign internships and foreign study programs. Through study programs, many students and researchers could visit Great Britain. The work of Czechoslovak exiles and their influence on the British public is also taken into account in this work. The final part examines the travel conditions in post – war Europe. It tries to examine these travel conditions from historical sources and mainly the written and audiovisual memories of the witnesses. The emphasis here is on the description of repatriation from the United Kingdom and on the restoration of civilian transport routes, which have recovered quite quickly after 1945.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Jaroslav Kučera 6.72 MB
Stáhnout Příloha k práci Jaroslav Kučera 5.59 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Jaroslav Kučera 264 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Jaroslav Kučera 261 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Pavel Mücke, Ph.D. 245 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. et Mgr. Petr Wohlmuth 66 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PaedDr. Miroslav Vaněk, Ph.D. 152 kB