velikost textu

"Techno-communitas": Transformace fenoménu freetekno z perspektivy sociální a kulturní antropologie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
"Techno-communitas": Transformace fenoménu freetekno z perspektivy sociální a kulturní antropologie
Název v angličtině:
"Techno-communitas": Transformation of the Freetekno phenomenon from the perspective of Social and Cultural Anthropology
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Martin Beaufort
Vedoucí:
Mgr. Martin Heřmanský, Ph.D.
Oponent:
doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D.
Id práce:
166735
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Katedra obecné antropologie (24-KOA)
Program studia:
Humanitní studia (N6107)
Obor studia:
Obecná antropologie - integrální studium člověka (OA)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
12. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Communitas, freetekno, freeparty, liminalita, rave kultura, rhizom, soundsystem, technoparty, techno-tribalismus.
Klíčová slova v angličtině:
Communitas, freetekno, freeparty, liminality, rave culture, rhizom, soundsystem, technoparty, techno-tribalismus.
Abstrakt:
Abstrakt Náplní této diplomové práce je sociálně antropologická analýza a interpretace fenoménu freetekno party v ČR, a to jak ze synchronní, tak i diachronní perspektivy. Autor ve své argumentaci vychází jak z vlastního terénního výzkumu, tak i odborné literatury k tématu. Jako základní metodický rámec byla zvolena rozšířená případová metoda. Po představení výchozích teoretických konceptů (hudební scéna, novodobé kmeny, subkultury mládeže, přechodové rituály, liminalita a liminoidita, spontánní communitas a rhizom) a nástinu aktuálního stavu bádání v oblasti studia fenoménu freetekno, následuje empirická část práce sestávající z dvou částí: historicko-etnografické a analyticko-interpretační. První z nich obsahuje popis situace rave party ve Velké Británii, expanzi tohoto fenoménu do kontinentální Evropy, jeho uchycení v ČR a postupný vývoj až do současnosti. V následující části je pak výše nastíněná situace podrobena teoretickému rozboru a sociálně antropologickému výkladu. Freetekno scéna je popsána jako neotribální rhizom a freetekno události jsou konceptualizovány jako unikátní rituální procesy. Transformace fenoménu freetekno je pak interpretována jako proces normativizace a domestikace původně spontánní communitas, který vede k prolínání freetekno scény s mainstreamovou společností, čemuž se její část snaží vyhnout konstitucí nových linií úniku. Autor nakonec dochází k závěru, že transformace fenoménu freetekno nemá lineární průběh, nýbrž odpovídá spirálovitému cyklu, který osciluje mezi spontánní rituální antistrukturou a normativní sociální strukturou a vybízí k dalšímu studiu možných trajektorií, kterými se bude vývoj freetekno kultury dále ubírat. Klíčová slova: Communitas, freetekno, freeparty, liminalita, rave kultura, rhizom, soundsystem, technoparty, techno-tribalismus.
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of this thesis is to provide a social anthropological analysis and interpretation of the freetekno party phenomenon in the Czech Republic from synchronic and diachronic perspective. The author bases his argument on both his own field research and professional literature on the topic. An extended case method serves as a basic methodological Framework. After introduction of selected theoretical concepts (music scene, neotribes, youth subculture, rites de passage, liminality and liminoidity, spontaneous communitas and rhizom) as well as outline of the current state of research in the area of study of the freetekno party phenomenon, there is an empirical part of the thesis which consists of two main parts: the historical-ethnographic and the analytical-interpretative. The first part describes the first rave party in Great Britain, expansion of this phenomenon in continental Europe, its adoption in the Czech Republic and its gradual evolution up to the present. The following part serves as an analytical-interpretation of the above-outlined situation and a subsequent socio-anthropological interpretation. Freetekno scene is described as neotribal rhizom and freetekno events are subsequently conceptualized as unique ritual processes. The transformation of the freetekno phenomenon is then interpreted as a proces of normativization and domestication of spontaneous communitas, which leads to the interweaving of the freetekno scene with mainstream society. A part of the freetekno scene is attemting to avoid this interweaving by establishing a new lines of escape. The author finally concludes that the transformation of the freetekno party phenomenon does not have a linear progression, but rather reflects a spiral cycle, which oscilates between the spontaneous ritual antistructure and the normative social structure and the author encourages further study of the possible trajectories, in which the development in the context of freetekno culture will move. Key words: Communitas, freetekno, freeparty, liminality, rave culture, rhizom, soundsystem, technoparty, techno-tribalismus.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Martin Beaufort 1.35 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Martin Beaufort 245 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Martin Beaufort 241 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Martin Heřmanský, Ph.D. 287 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D. 275 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. et Mgr. Markéta Zandlová 152 kB