text size

Využití Modifikované Frenchayské škály u pacientů se spastickou parézou po cévní mozkové příhodě

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Využití Modifikované Frenchayské škály u pacientů se spastickou parézou po cévní mozkové příhodě
Titile (in english):
Use of the Modified Frenchay scale in stroke patients with spastic paresis
Type:
Bachelor's thesis
Author:
Bc. Kristýna Heřmánková
Supervisor:
Mgr. Anna Krulová
Opponent:
Yvona Angerová
Thesis Id:
166668
Faculty:
First Faculty of Medicine (1.LF)
Department:
Department of Rehabilitation Medicine First Faculty of Medicine and General University Hospital (11-00640)
Study programm:
Specializations in Health Service (B5345)
Study branch:
Occupational therapy (BER)
Degree granted:
Bc.
Defence date:
09/06/2016
Defence result:
Excellent
Language:
Czech
Keywords (in czech):
cévní mozková příhoda, spastická paréza, hodnocení spasticity, Modifikovaná Frenchayská škála, pět kroků klinického hodnocení spastické parézy, úchop
Keywords:
stroke, spastic paresis, evalution of spasticity, Modified Frenchay Scale, five-step clinical assessment of spastic paresis, grasp
Abstract (in czech):
Tato bakalářská práce se věnuje popisu Modifikované Frenchayské škály a jejímu využití u pacientů se spastickou parézou po cévní mozkové příhodě. Práce je rozdělena do dvou částí – teoretické a praktické. V teoretické části je blíže popsána problematika spastické parézy u pacientů po cévní mozkové příhodě. Jsou zde uvedeny a podrobně popsány způsoby vyšetření a hodnocení spasticity. Velká část je věnována historii vzniku Frenchayského testu paže a jeho modifikace – Modifikované Frenchayské škály. Teoretická část také obsahuje popis fází a typů úchopu, z nichž některé můžeme při vyšetření pomocí Modifikované Frenchayské škály pozorovat. Praktická část obsahuje dotazníkové šetření mapující situaci na pracovištích v České republice, která ve své praxi Modifikovanou Frenchayskou škálu používají a dvě kazuistiky pacientů po cévní mozkové příhodě. V kazuistikách jsou aplikována vyšetření a hodnocení spasticity popsané v teoretické části, včetně Modifikované Frenchayské škály. Praktická část také obsahuje vyhodnocení inter-rater reliability Modifikované Frenchayské škály. Hlavní přínos práce spočívá ve vytvořeném manuálu k Modifikované Frenchayské škále a ve vyhodnocení její inter-rater reliability. Manuál obsahuje popis pomůcek, jejich rozmístění před pacientem, vyšetřované antagonistické svalové skupiny a pracovní list pro zaznamenání pacientových problémových oblastí.
Abstract:
The objective of this thesis is to describe the Modified Frenchay scale and its use in stroke patients with spastic paresis. The thesis is divided into two parts – theoretical and practical. In the theoretical part, the issue of spastic paresis in stroke patients is specified; and in addition to this the methods of examination and assessment of spasticity are presented and described in detail. A large part of the thesis deals with the history of Frenchay arm test and its modification – Modified Frenchay scale. The theoretical part also contains a description of the phases and types of grasp, some of which can be observed during the assessment with Modified Frenchay scale. The practical part consists of a questionnaire mapping the situation in the institutions in the Czech republic, that use the Modified Frenchay scale in their practice, and of two case reports of patients after stroke. Examinations and evaluations of spasticity, including Modified Frenchay scale, which are described in the theoretical part, are applied in these case reports. The practical part also contains an evaluation of inter-rater reliability of the Modified Frenchay scale. The main contribution of this thesis consists in creating a handbook for Modified Frenchay scale and in evaluating the inter-rater reliability. The handbook contains a description of the tools used in testing, their position in front of the patient, the list of examined antagonistic muscle groups and a worksheet for recording patient’s impairment.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Kristýna Heřmánková 11.4 MB
Download Attachment to the thesis Bc. Kristýna Heřmánková 1.95 MB
Download Abstract in czech Bc. Kristýna Heřmánková 67 kB
Download Abstract in english Bc. Kristýna Heřmánková 55 kB
Download Supervisor's review Mgr. Anna Krulová 888 kB
Download Opponent's review Yvona Angerová 4.71 MB
Download Defence's report doc. MUDr. Olga Švestková, PhD. 751 kB