velikost textu

Současný rozhlasový dokument se zvláštním zřetelem k cyklu Příběhy 20.století

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Současný rozhlasový dokument se zvláštním zřetelem k cyklu Příběhy 20.století
Název v angličtině:
Contemporary Audiodocumentary with Regard to Příběhy 20.století Cycle
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jakub Musil
Vedoucí:
PhDr. Josef Maršík, CSc.
Oponent:
Doc. MgA. Martin Štoll, Ph.D.
Id práce:
166646
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (B7202)
Obor studia:
Žurnalistika (ZBC)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
15. 6. 2016
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Dokument, rozhlas, rozhlasový dokument, Příběhy 20. století, Post Bellum, Paměť národa, Mikuláš Kroupa, Adam Drda.
Klíčová slova v angličtině:
Documentary, radio, radio documentary, Stories of the 20th century, Post Bellum, Memory of Nations, Mikuláš Kroupa, Adam Drda.
Abstrakt:
Abstrakt Současné rozhlasové vysílání stále více směřuje k proudovému vysílání a rozhlas se poslouchá především nesoustředěně a kulisově. Tato práce se zaměřuje na to, zda i v takových podmínkách je prostor pro složitější žánr, jakým je například rozhlasový dokument. Jaké je jeho postavení v rozhlasu, co to vlastně rozhlasový dokument je a jak se tvoří? Nejen na tyto otázky se tato práce snaží najít odpověď. V první části práce se autor zaměřuje nejprve na teoretická východiska rozhlasové tvorby a na specifika rozhlasového vysílání. Na základě dostupné literatury se snaží popsat žánry, které jsou na hranici mezi publicistikou a uměním, kam také patří dokument. Práce se dále snaží popsat současný stav dokumentární tvorby Českého rozhlasu a charakterizuje vybrané řady. V poslední části práce se pak autor soustředí na cyklus Příběhy 20. století, který se snaží charakterizovat, popsat některá jeho východiska a přiblížit jeho tvorbu.
Abstract v angličtině:
Abstract Current radio broadcasting increasingly aims to the stream broadcasting and radio listening is primarly distracted. This thesis examine if there are conditions for more complex genre, such as a radio documentary. What is position of radio documentary on the radio, what it actually is radio documentary and how it is made? This thesis tries to find answer to these questions. In the first part, the autor focuses on theoretical basis of radio production and on the broadcasting specifics. Based on available literature author attempts to describe genres that are on the border between journalism and art. Thesis also tries to describe the current state of documentary of Český rozhlas and characterizes some series. In the last part, the author focuses on the Stories of the 20th Century, which he tries to characterize, describe some of its bases and shows how it is made.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jakub Musil 13.38 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jakub Musil 504 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jakub Musil 270 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Josef Maršík, CSc. 139 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. MgA. Martin Štoll, Ph.D. 211 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Prof. MgA. D.J. Novotný 152 kB