text size

Nabytí od neoprávněného

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Nabytí od neoprávněného
Titile (in english):
Acquisition of property from unlawful possessor
Type:
Rigorosum thesis
Author:
Mgr. Aleš Hradil
Opponents:
JUDr. Petr Šustek, Ph.D.
JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D.
Thesis Id:
166618
Faculty:
Faculty of Law (PF)
Department:
Department of Civil Law (22-KOP)
Study programm:
Law and Jurisprudence (M6805)
Study branch:
Law (6835)
Degree granted:
JUDr.
Defence date:
29/02/2016
Defence result:
Pass
Language:
Czech
Abstract (in czech):
NABYTÍ OD NEOPRÁVNĚNÉHO Ve své diplomové práci se zabývám problematikou nabytí vlastnického práva od neoprávněného, jakožto projevem prolomení tradiční občanskoprávní zásady nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet, zásady, že nikdo nemůže převést víc práv, než sám má. Téma je mimořádně aktuální. Dne 1. 1. 2014 nabyl účinnosti zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který přináší diametrální změny v chápání a v úpravě tohoto institutu oproti právní úpravě dosavadní. Právní úprava nabytí od neoprávněného před nabytím účinnosti občanského zákoníku byla nedostačující a v důsledku dvojkolejnosti soukromého práva, resp. dichotomie mezi občanským a obchodním zákoníkem, i roztříštěná. Práce se skládá z úvodu, z 5 hlavních částí, které jsou dále členěny do podkapitol, a závěru. V první kapitole práce vymezuji základní pojmy jako vlastnické právo a dobrá víra a zabývám se povahou nabytí vlastnického práva od neoprávněného. Pozornost je v úvodní kapitole věnována též zásadě nemo plus iuris a střetu ochrany vlastnictví s ochranou dobré víry. Druhá kapitola je historickým exkursem o vývoji institutu, a to od práva římského přes velké soukromoprávní kodifikace z 19. století až po právní úpravu v českých zemích v letech 1918 až 1989. V třetí kapitole podrobuji kritickému zkoumání právní úpravu nabytí od neoprávněného v České republice od roku 1989 do 2013. Občanský zákoník byl založen na zásadě nemo plus iuris, ze kterého byly umožněny pouze dílčí výjimky. Naopak obchodní zákoník v rámci úpravy kupní smlouvy zvolil přístup opačný. Shodně s částí doktríny docházím v této kapitole k závěru, že stav, kdy byla ochrana vlastníků nerovná v závislosti na tom, zda šlo o vztah obchodněprávní či občanskoprávní, byl protiústavní. V kapitole třetí rovněž podrobně představuji judikatorní závěry Ústavního soudu a Nejvyššího soudu k možnosti nabýt nemovitost od neoprávněného a uzavírám, že názorová rozepře mezi těmito soudy není ani dnes uspokojivě vyřešena. Stěžejní kapitolou práce je kapitola čtvrtá, ve kterém provádím rozbor ustanovení nového občanského zákoníku. Kritickému zkoumání podrobuji i vznikající komentářovou literaturu a představuji relevantní názory vyslovené v odborných právních periodikách. V kapitole rovněž upozorňuji na dílčí nedostatky nové právní úpravy a možné výkladové otazníky a nabízím jejich řešení. Obsahem páté kapitoly je komparativní analýza. Popisuji základní rysy úpravy italské a portugalské a představuji návrh společného referenčního rámce. Závěr práce je syntézou předchozích dílčích závěrů a získaných poznatků.
Abstract:
ACQUISITION OF PROPERTY FROM UNLAWFUL POSSESSOR In my diploma thesis I deal with the issue of the acquisition of property from unlawful possessor as an exception to the traditional civil law principle nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet (also called as nemo dat rule), the principle, which lays down that no one can transfer more rights than he has himself. The topic is extremely actual since as of 1st of January 2014 the Act No. 89/2012 Coll., The Civil Code, which – in comparison to the previous legislation – provides diametric changes in the understanding and in the legislation of the property acquisition from unlawful possessor, became effective. Until the adoption of the new Civil Code, the legislation in this area was inadequate and due to dichotomy between Civil and Commercial Code it was also fragmented. The thesis is composed of an introduction, five main chapters (which are further divided into sub-chapters) and a conclusion. Each chapter deals with different aspects of acquisition of property from unlawful possessor. In the first introductory part I give my thesis some theoretical fundamentals and define basic terminology used in this paper: property, good faith. I'm also trying to analyze nemo plus iuris principle and conflict of protection of property rights with the protection of good faith. Chapter Three focuses on the development of this legal institute in its historical context. In this chapter I describe Roman law, famous modern codifications from 19th century and the development in the law in Czech lands in the 20th century. In the third chapter I analyze Czech legislation in respect of acquisition of property from unlawful possessor between year 1989 ad 2013. Old Civil Code was based on the principle nemo plus iuris and only minor exceptions were possible. On the contrary, the Commercial Code in its passages concerning the contract of purchase has chosen the opposite approach. In accordance with some part of the doctrine I came to the conslusion that such regulation was in the conflict with the constitutional order. Owners were protected differently and their position unequally depended only on whether the ownership was acquired pursuant to the civil or commercial code. In the third chapter I also provide an outline of relevant Czech case law (decisions of the Constitutional Court and the Supreme Court) dealing with the possibility to acquire real estate from unlawful possessor. I maintain that the ideological split between the courts is not sufficiently resolved even today. The key part of the thesis lies in Chapter Four, in which I analyze the provisions of the new Civil Code. I also present new commentary literature and relevant opinions expressed in specialized legal journals. The chapter also highlights the partial deficiencies of the new legislation and offers their solutions. Fifth chapter is a comparative analysis describing the Italian Civil Code, Portugal Civil Code and Draft of Common Frame of Reference. The conclusion is a synthesis of previous partial conclusions and findings and summarizes the whole topic.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Aleš Hradil 672 kB
Download Abstract in czech Mgr. Aleš Hradil 28 kB
Download Abstract in english Mgr. Aleš Hradil 10 kB
Download Opponent's review JUDr. Petr Šustek, Ph.D. 196 kB
Download Opponent's review JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D. 101 kB
Download Defence's report 153 kB