velikost textu

Trestněprávní aspekty pornografie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Trestněprávní aspekty pornografie
Název v angličtině:
Criminal Aspects of Pornography
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Filip Svoboda
Oponenti:
doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D.
doc. JUDr. Jana Navrátilová, Ph.D.
Id práce:
166615
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
4. 12. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
trestní právo, pornografie, dětská pornografie
Klíčová slova v angličtině:
Criminal law, Pornography, Child pornography
Abstrakt:
Trestněprávní aspekty pornografie Resumé Hlavním cílem této práce je představit fenomén pornografie z trestněprávního hlediska, poukázat na nedostatky současné české relevantní právní úpravy a navrhnout jejich možné řešení, především formou potenciálních legislativních změn. Práce se skládá z pěti kapitol. První kapitola je věnována problematice vymezení neurčitého právního pojmu pornografie, včetně od něj odvozených pojmů tvrdé a dětské pornografie. Stručně je popsán též přístup k tomuto pojmu v právních řádech Slovenské republiky a USA a předestřena je též problematika tzv. virtuální pornografie. Druhá kapitola poskytuje přehled nejdůležitějších relevantních mezinárodněprávních nástrojů od smluv o potlačování necudných publikací uzavřených na začátku 20. století až po moderní smlouvy Organizace spojených národů a Rady Evropy a právní dokumenty Evropské unie přijaté v oblasti boje proti sexuálnímu vykořisťování dětí a dětské pornografii. Třetí kapitola se věnuje historické genezi relevantních ustanovení právních předpisů na československém a českém území od bývalých rakousko-uherských trestních kodexů, přes rekodifikační návrhy z období první republiky a socialistické trestní zákony z roku 1950 a 1961, až k novelizacím provedeným po roce 1989. Ve čtvrté kapitole je provedena analýza současné české právní úpravy trestního postihu pornografie včetně zevrubného rozboru skutkové podstaty relevantních trestných činů upravených v § 191 až § 193a tr. zákoníku, tedy šíření pornografie, výroby a jiného nakládání s dětskou pornografií, zneužití dítěte k výrobě pornografie a účasti na pornografickém představení. V této kapitole jsou též popsány související okolnosti podmiňující použití vyšší trestní sazby, zvýšená pozornost je pak s ohledem na aktuální judikaturu věnována specifické problematice pojmu veřejně přístupné počítačové sítě a jeho vztahu k e-mailu. V poslední části této kapitoly je nastíněn vztah výše zmíněných trestných činů k dalším ustanovením tr. zákoníku a některým jiným souvisejícím zákonům. Poslední kapitola obsahuje shrnutí veškerých úvah, doporučení a návrhů de lege ferenda včetně paragrafového znění příslušných hypotetických ustanovení tr. zákoníku. Je zřejmé, že současná česká právní úprava trestního postihu pornografie není dokonalá a nereflektuje některé důležité související aspekty. Především vzhledem k narůstajícímu problému dětské pornografie a k souvisejícím mezinárodním závazkům České republiky lze zákonodárci jedině doporučit, aby v budoucnu věnoval této oblasti trestněprávní regulace více pozornosti.
Abstract v angličtině:
Criminal Aspects of Pornography Summary The main purpose of this thesis is to introduce the phenomenon of pornography in terms of criminal law, to point out flaws in the current relevant criminal legislation in the Czech Republic and to propose a possible solution in a form of potential legislative changes. The thesis is composed of five chapters. The first chapter deals with definition issue of vague legal term of “pornography” and other related terms (“child pornography”, “hardcore pornography”). Furthermore, it briefly describes attitudes to the term of pornography in the legal systems of Slovakia and the United States of America and examines the issue of so called virtual pornography. The second chapter provides an overview of the related most important international instruments such as anti-pornography treaties concluded in the early 20th century as well as modern United Nations and Council of Europe treaties and European Union legal documents aiming at combat sexual exploitation of children and child pornography. The third chapter outlines historical development of the Czechoslovak and Czech criminal regulation of pornography in the former Austro-Hungarian criminal codes, recodification draft bills from the era of the First Czechoslovak Republic, socialist criminal codes of 1950 and 1961 and later amendments passed after 1989. The fourth chapter examines the current relevant criminal legislation in the Czech Republic and provides detailed analysis of the facts of the crimes under s. 191 to s. 193a of the Czech Criminal Code: dissemination of pornography, production and other treatment of child pornography, abuse of a child to pornography production and attending pornographic performances. The chapter includes a description of the aggravated circumstances and concentrates on contemporary Czech case law regarding term publicly accessible computer network and its relation to e-mail. The last part of this chapter focuses on the relation of the aforesaid crimes to other provisions of the Czech Criminal Code and some other laws of the Czech legal system. The final chapter contains a summary of all de lege ferenda considerations, recommendations and proposals, including a hypothetical statutory text of relevant provisions of the Czech Criminal code. Obviously, the existing criminal legal regulation of pornography in the Czech Republic is not flawless and does not deal with some important related issues. Taking into account the increasing problem of child pornography and international commitments of the Czech Republic, it can only be recommended that legislators pay more attention to the area of criminal regulation in future.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Filip Svoboda 1.4 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Filip Svoboda 126 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Filip Svoboda 72 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D. 201 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Jana Navrátilová, Ph.D. 455 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB