velikost textu

Pietní vzpomínka na vyhlazení obce Lidice v Gymnáziu Kladno

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Pietní vzpomínka na vyhlazení obce Lidice v Gymnáziu Kladno
Název v angličtině:
Reverent commemoration of the annihilation of the village Lidice in Kladno Gymnasium
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Kateřina Šonová
Vedoucí:
Mgr. et Mgr. Lenka Krátká, Ph.D.
Oponent:
Mgr. et Mgr. Jaroslav Vaňous
Id práce:
166557
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Pracoviště Orální historie - soudobých dějin (24-KOHSD)
Program studia:
Historické vědy (N7105)
Obor studia:
Orální historie - soudobé dějiny (OHSD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
7. 6. 2016
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Gymnázium Kladno, studenti, historie, Lidice, pietní vzpomínka, paměť, mladá generace
Klíčová slova v angličtině:
Grammar School Kladno, students, history, Lidice, reverent commemoration, memory, young generation
Abstrakt:
ABSTRAKT Předkládaná diplomová práce s názvem Pietní vzpomínka na vyhlazení obce Lidice v Gymnáziu Kladno primárně zpracovává průběh této vzpomínkové akce a informování studentů Gymnázia o historických událostech, které se staly na jeho půdě. Dále se snaží přiblížit problematiku předávání historického vědomí dalším generacím a cest, které k této osvětě mohou vést. Rovněž se snaží reflektovat aktuální situaci v informování dalších pokolení a její výzkum se opírá o hmatatelné i vzpomínkové zdroje. Tedy literaturu a rozhovory s narátorkami a narátory. Je rozdělena do tří výkladových kapitol. Úvodní část práce se věnuje metodologickým postupům, na základě kterých byla zpracovávána, a rešerši informačních zdrojů zahrnujících dostupnou literaturu, archivní prameny, internetové zdroje a další typy podkladů. Rovněž zahrnuje podrobně sepsaný proces vedení rozhovorů, od vytipování a oslovování osmi narátorek a narátorů, po průběh všech uskutečněných rozhovorů, kterých bylo pro účely předkládané práce nahráno celkem osm. Druhá část práce ukotvuje předkládaný výzkum do teoretického rámce. Nabídnuta je historie Gymnázia Kladno, osud obce Lidice spolu s události jemu předcházejícími a následujícími a v neposlední řadě se zabývá problematikou paměti, kultury vzpomínání, místy paměti a historického vědomí. Tato část je stěžejní k pochopení kontextu bádané problematiky. Poslední část předkládané práce je založena na interpretacích uskutečněných rozhovorů a je pilířem celého výzkumu. Jak již bylo zmíněno, zakládá se na rozhovorech s osmi narátorkami a narátory, mezi nimiž se nachází studenti a vyučující Gymnázia a taktéž dvě narátorky ze třetí generace lidických přeživších tedy vnučky lidických žen a dětí. Na základě dílčích témat rozhovorů je podrobně rozebrána pietní vzpomínka na vyhlazení obce Lidice v Gymnáziu Kladno a současný přístup školy k této akci. Dále jsou rozebrána související témata, například vnímaní lidických obyvatel veřejností nebo film Lidice. Předkládaná práce si jako cíl vytyčuje prozkoumání průběhu pietní vzpomínky v Gymnáziu a postoj školy k této problematice. Za dílčí cíl je považováno i upozornění na nutnost důsledného informování nynější mladé generace v historických otázkách.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The presented diploma work under the title Reverent commemoration of the annihilation of the village Lidice in Kladno Gymnasium deals primarily with the course of this memorial action and informing grammar school students about historical events which happened on its field. Then it tries to give an idea of problematic of passing the historical awareness to further generations and ways which can lead to this public education. The work also tries to reflect the current situation in informing next generations and its research is grounded in tangible and memorial resources, thus literature and interviews with narrators. It is divided into three explanatory chapters. The introduction part occupies with methodological methods, based on which this one was worked out, research of information sources including available literature, archival or website sources as well as other kinds of backgrounds. It offers a possibility of getting to know a method of oral history, which are the roots of this work, to its reader. It also includes the process in details from picking and addressing the narrators to course of all made interviews, where there were eight of them recorder for the aim of this presented diploma work. The second part reinforces the presented research into its theoretical image. The history of Grammar School Kladno, fate of Lidice together with preceding and following events and last but not least it occupies with problems of memory, recollecting culture, places of memory and historical knowledge. This part is really cardinal to understanding of context of the explored problem. The last part of presented diploma work is based on interpretations of made interviews and it is the central pillar of the whole research. As mentioned before it is based on interviews with eight narrators among whom there are students and teachers of Grammar School and also two ladies from the third generation of Lidice survivors, thus granddaughters of Lidice women and children. Based on these partial topics of interviews, the reverent commemoration of Lidice extermination in the Grammar School Kladno and the approach of the school to this event are analyzed in detail. Then, there are other related topics analyzed, for example perception of Lidice inhabitants or film Lidice. The presented diploma work sets its goal in researching of process of reverent commemoration of the annihilation of the village Lidice in Kladno Gymnasium and the approach of the school to this problem. A warning of necessity to inform current young generations in historical questions is considered as its partial goal.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kateřina Šonová 1.01 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kateřina Šonová 121 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kateřina Šonová 16 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. et Mgr. Lenka Krátká, Ph.D. 451 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. et Mgr. Jaroslav Vaňous 191 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PaedDr. Miroslav Vaněk, Ph.D. 152 kB