text size

Vybrané otázky nemovitostí a nakládání s nimi po rekodifikaci českého soukromého práva

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Vybrané otázky nemovitostí a nakládání s nimi po rekodifikaci českého soukromého práva
Titile (in english):
Selected topics concerning immovable property and its disposition in amended Czech civil law legislation
Type:
Rigorosum thesis
Author:
Mgr. Petr Kolban
Supervisor:
doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D.
Opponent:
JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D.
Thesis Id:
166445
Faculty:
Faculty of Law (PF)
Department:
Department of Civil Law (22-KOP)
Study programm:
Law and Jurisprudence (M6805)
Study branch:
Law (6835)
Degree granted:
JUDr.
Defence date:
16/05/2016
Defence result:
Pass
Language:
Czech
Keywords (in czech):
nemovitost, vlastnictví, dispozice
Keywords:
real property, ownership, disposition
Abstract (in czech):
Předkládaná rigorózní práce svým výkladem cílí na vybrané otázky související se specifikací nemovitostí a vlastnického práva k nim, zohledňuje právní jednání obligačního charakteru (nájem), provádí hlubší analýzu evropské dimenze mající vliv na nakládání s nemovitým majetkem, stejně jako poměřuje recentní judikaturu dotýkající se jednotlivých oblastí práce za současného hodnocení její použitelnosti v budoucnu, tj. v poměrech aktuálně účinné civilní legislativy. Po úvodu do problematiky, vykládajícího základní záměry textu, se v pořadí druhá kapitola věnuje popisu základních otázek jednotlivých druhů nemovitostí, u kterých se, vedle jednotlivých (občas „staronových“) novinek v kodexu obsažených, zohledňují dopady přechodných ustanovení na aplikaci jednotlivých zákonem zamýšlených změn (např. znovuzavedení zásady supercifies solo cedit). Následující kapitola rozebírá, vedle základních elementů a druhů držby, podstatnou novinku civilního kodexu a to posesorní, tzv. držební, ochranu; v této souvislosti se taktéž poskytuje prostor pro výklad dvou souvisejících institutů a to institutu neoprávněné stavby a vydržení, když oba dva instituty předpokládají pro stanovení způsobu případného vypořádání dotčených osob kvalitu dobré víry stavebníka, popř. držitele. Čtvrtá část textu se zaobírá jednotlivými vybranými elementy vlastnického práva, které se díky svému charakteru vyskytují spíše na venkově než ve větších městech, a které souvisí spíše s teritoriálním rozsahem věcného práva jako takového. Podstata společného věcněprávního vztahu k nemovité věci, nakládání s ní a způsoby její správy, stejně jako možnosti zániku spoluvlastnictví a s ním související vzájemné vypořádání, jsou předmětem v pořadí páté kapitoly, která neopomíjí ani zohlednění postavení vlastníka jednotky vyskytujícího se v postavení člena korporace, resp. spolku (obvykle společenství vlastníků jednotek). U problematiky nabývání od neoprávněného nebylo možné odhlédnout od daleko precizněji formulované zásady materiální publicity veřejných seznamů, když úprava ustanovení § 984 odst. 1 občanského zákoníku se projeví zejména v oblasti nabývání vlastnického práva k nemovitosti od neoprávněného, když takovéto téma je, co do analýzy judikaturních závěrů, cílem druhé poloviny uvedené kapitoly. Vybrané elementy nájemních vztahů, cílící na neduhy častokrát v nájemních smlouvách obsažených, jsou vyčítány v pořadí sedmé kapitole, která neopomíjí nejen výčet kritérií pro rozlišení pachtu od nájmu, ale taktéž zohledňuje způsoby navýšení platby za užívání přenechané věci – tj. nájemného. Předposlední kapitola poté analyzuje judikaturní závěry štrasburského Evropského soudu pro lidská práva v oblasti nakládání s nemovitým majetkem, s akcentem v oblasti problematiky nájemních vztahů, stejně jako vyčítá a rozebírá elementární předpisy komunitárního práva, které mají věcnou působnost v oblasti tzv. real estate law. Závěrečná kapitola stručně shrnuje základní poznatky obsažené v jednotlivých výkladových částech práce. Text rigorózní práce je zkompletován, a zrevidován, k datu 16. února 2016. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract:
The present doctoral thesis is aimed at selected questions related to the specification of real estate and the property rights associated with it. Taking into consideration legal acts of obligational character (e.g. rent), it profoundly analyzes the European dimension affecting the management of immovable property as well as provides a comparison of the recent case law, a topic covered in individual parts of the text, while evaluating the applicability of these judgments in the future, that is, in relation to the current Civil law. Following an introduction defining the main objectives of the paper, the second chapter is dedicated to the characterization of some basic questions associated with individual kinds of immovable property, which, apart from taking account of the individual innovations (some of them re-established) contained in the Code, allow for the impact of previous derogated legal rules on the application of individual amendments proposed by the law (e.g. the re-establishement of the superficies principle). The next chapter examines, besides the basic components and kinds of possession, the essential innovation of the Civil Code, that is, the possessory protection. In relation to this, the chapter also gives an interpretation of two related institutes, namely the institutes of unauthorised building structures and of usucaption, where both of them suppose the quality of good faith of the building owner (or the holder) for the fixing of a possible property settlement. The fourth part of the thesis deals with selected components of property law which, due to their character, find their use in the countryside rather than in bigger cities, and which are thus rather connected with the territorial extent of right in rem as such. The essence of the common real-right relation to an immovable object, its management and ways of maintenance, as well as the possibility of terminating a co-ownership and the settlement connected with it, are the themes of the fifth chapter, which does not omit the adjustment of the status of the owner of a unit found in the position of the member of a corporation, or an association (most usually a homeowners association). While dealing with the acquisition from the unauthorised (so called non-owner), it was absolutely impossible to ignore the far more precisely formulated principles of material publicity of public registers, where the adjustment of regulation of § 984 of the Civil Code will have an impact especially on the acquisition of property rights to real estate from an unauthorised person. This issue is, as for the analysis of judicature conclusions, the aim of the second part of the given chapter. Selected aspects of rental relations, with the focus on the difficulties frequently appearing in rental contracts, are defined in the seventh chapter, which does fail neither to present the criteria of distinction between tenure and lease, nor to allow for different ways of the increase of payment for the use of rendered objects. The last but one chapter then analyzes the case law conclusions of the Strasbourg Court of Human Rights in the area of the immovable property disposition, more and more focusing on the issue of rental relations. It further presents and examines the fundamental regulations of the EU law, which have a real effect in the area of the so-called real estate law. The final chapter briefly summarizes the findings contained in respective individual parts of the thesis. The thesis has been completed and revised up to the date of 16th February 2016. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Petr Kolban 1.55 MB
Download Abstract in czech Mgr. Petr Kolban 86 kB
Download Abstract in english Mgr. Petr Kolban 85 kB
Download Supervisor's review doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. 102 kB
Download Opponent's review JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D. 78 kB
Download Defence's report 177 kB