velikost textu

Prézens historický v klasické řečtině a jeho ekvivalenty v češtině

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Prézens historický v klasické řečtině a jeho ekvivalenty v češtině
Název v angličtině:
Historical present in Classical Greek and its equivalents in Czech
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Kristýna Loušová
Vedoucí:
doc. PhDr. Dagmar Muchnová, CSc.
Oponent:
Mgr. Ján Bakyta, Ph.D.
Id práce:
166433
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav řeckých a latinských studií (21-URLS)
Program studia:
Filologie (B7310)
Obor studia:
Latinský jazyk a literatura — Řecká antická filologie (LJL RAF)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
prézens historický|přítomný čas ve starořečtině|přítomný čas v češtině|starořecké sloveso
Klíčová slova v angličtině:
historical present|present tense in Ancient Greek|present tense in Czech|Ancient Greek verb
Abstrakt:
Abstrakt Tato bakalářská práce pojednává o prézentu historickém v řečtině a srovnává jej s prézentem historickým v češtině. První část práce shrnuje dosavadní poznatky o prézentu historickém a ověřuje jejich platnost na samostatné analýze třetí knihy Hérodotových Dějin. Všechny výskyty prézentu historického jsou sepsány do přiložené tabulky a posouzeny z hlediska morfologických, sémantických, syntaktických a naratologických kritérií. Ve druhé části je popsán prézens historický v češtině a jeho hlavní rozdíly oproti fungování v řečtině. Na analýzu výskytů prézentu historického ve třetí knize Hérodotových Dějin navazuje analýza jejich převodu do českého překladu.
Abstract v angličtině:
Abstract This bachelor’s thesis studies the historic present in Ancient Greek and compares it with the historic present in Czech language. In the first part of the work the most important opinions and studies on the topic are summarized. The next part consists of the close analysis of the historic presents that one can find in the 3rd book of The Histories written by Herodotus. Every single occurence of the historic present in the 3rd book is put down into the table attached to the thesis and analyzed with respect to the morphological, semantic, syntactic and narratologic criteria. In the second part the historic present in Czech language is described and the main differencies between the Czech and Greek historic present are explained. The analysis of the occurrences in the 3rd book continues here in the analysis how the particular Greek historic presents were translated into Czech.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kristýna Loušová 559 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Kristýna Loušová 343 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kristýna Loušová 296 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kristýna Loušová 235 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Dagmar Muchnová, CSc. 201 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Ján Bakyta, Ph.D. 107 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Sylva Fischerová, Ph.D. 153 kB